Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 4 december 2018

”Har Bucht helt tappat omdömet?”

Hur kan det komma sig att regeringen skjuter förvaltningslagen i sank, trots att den är en expeditionsministär som inte ska ta några initiativ, undrar debattören.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Sven-Erik Bucht (S), landsbygdsminister.
Sven-Erik Bucht (S), landsbygdsminister. FOTO: Camilla Olsson

Vid halvårsskiftet i år trädde den nya förvaltningslagen (2017:900) i kraft. Den beskrivs av regeringen som en modern och rättssäker lag. Hur kan det då komma sig att en av de mest betydelsefulla delarna i lagen redan 26 oktober i år sköts i sank av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht?

Detta trots att regeringen avsattes efter valet och Bucht ingår i en expeditionsministär som ska sköta det allra nödvändigaste i beslutsväg, utan att ta några andra initiativ.

I lagens 35 § anges att beslut inte får verkställas förrän det har delgivits och mottagaren fått en möjlighet att överklaga. I regeringens proposition 2016/17:180 tydliggörs dessutom att rätten att överklaga ett beslut inte får göras meningslöst genom att beslut verkställs redan innan den som kan överklaga har getts en reell möjlighet att få beslutet prövat i högre instans (jämför med JO 2011/12 s. 161).

”Kringgått lagen”

Trots lagens tydliga språk har landsbygdsministern alltså infört ändringar i två så kallade stödförordningar (2014:1101 och 2015:406) som innebär att beslut som fattas om sanktion på grund av tvärvillkor och stödrätter ska gälla omedelbart, även om de överklagas.

Lagen har således kringgåtts för andra dunkla syften. Jag har nämligen begärt ut de handlingar som föregått ändringarna från regeringen, men den hävdar att de inte existerar. Här verkar minst en kennel vara begraven!

I praktiken innebär de genomförda ändringarna att Jordbruksverket kvittar ut tvärvillkorssanktionen så snart det finns en utbetalning av stöd att kvitta emot. Rättssäkerheten är då helt satt ur spel, förutom att lantbrukarna i fortsättningen får agera bank åt staten, ifall ett senare överklagande ändå ger lantbrukaren rätt och pengar ska återbetalas. Hur kom då de här ändringarna till stånd?

Legitima skäl

Högst sannolikt har Jordbruksverket vänt sig till regeringen då verket bevisligen varken kan eller förmår tillämpa systemet med tvärvillkor i enlighet med unionsrätten. Hade det funnits legitima skäl att ändra i de båda stödförordningarna hade detta gjorts tillsammans med alla andra ändringar och justeringar som vidtogs av regeringen via proposition 2017/18:235.

Av de tillämpliga unionsbestämmelserna framgår att stöden ska betalas ut oavsett om kontroller av tvärvillkor har slutförts hos en lantbrukare under året eller inte. Först när årets stödsumma har fastställts får ett sanktionsbelopp beräknas. I Sverige torde det innebära att det aldrig kan ske under ett och samma år.

Kvittning, som inte medges av den stödsökande, får heller inte förekomma eftersom lagstöd för tvungen kvittning av EU-stöd saknas (jämför RÅ 2005 ref. 50).

Buchts agerande får mycket allvarliga konsekvenser får landets stödsökande lantbrukare då deras stödutbetalningar minskas utan laglig grund. Därför kommer jag att anmäla de aktuella ändringarna till Högsta förvaltningsdomstolen för rättslig prövning, och en anmälan kommer också att lämnas till EU-kommissionen med hänvisning till ett uppenbart fördragsbrott.

För en sak är säker, det varken kan eller får accepteras att regeringen beter sig som en sämre version av Jönsson-ligan i förhållande till lantbrukarnas rättmätiga intressen.

Jan-Erik Andersson,

EU-bonden, Bälinge

Relaterade artiklar

Till toppen