Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 13 december 2013

Kommuner exploaterar i strid med lagen

Miljöbalken ger klara direktiv: ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Lagtexten i Miljöbalken 3:4 ovan är mycket tydlig med hur brukningsvärd jordbruksmark ska hanteras i kommunal planering. Men i Jordbruksverkets delrapport ”PM: Väsentligt samhällsintresse?”, som de utfört på uppdrag av regeringen, konstaterar myndigheten att många kommuner inte följer lagen utan exploaterar jordbruksmark utan att först göra de avvägningar och använda de beslutsunderlag som lagstiftningen kräver.

Ett tydligt exempel på att kommunerna är vana att få göra som de vill när det gäller fysisk planering kom till uttryck när länsstyrelsen i Skåne förra året lanserade en nollvision för exploatering av åkermark – en vision som fick en del av de expansiva Skånekommunerna att gå i taket.

Jordbruksverket har tidigare konstaterat i en rapport över exploatering av jordbruksmark 2006-2010 att exploateringstakten har ökat i jämförelse med den tidigare femårsperioden. Störst har ökningen dessutom varit på högavkastande jordbruksmark i Halland och Skåne. Utvecklingen har alltså inte stoppats. Den har inte ens bromsats upp. I stället går utvecklingen i helt fel riktning.

Det är med stor förvåning vi i den ideella föreningen Den Goda Jorden noterat att riksmedia och politiker i väldigt liten omfattning uppmärksammat nyheten att kommunerna inte följer lagstiftningen i Miljöbalken 3:4. Lagbrott av den digniteten ska inte passera obemärkt förbi, särskilt inte om de utförs av våra valda ombud och deras tjänstemän.

Det är hög tid att något görs för att stoppa exploateringen av jordbruksmark – inte för att sätta käppar i hjulet för kommunerna utan för att ge framtida generationer en tryggad livsmedelsförsörjning. Med Erik Axel Karlfeldts ord återgivna i Jordbruksverkets delrapport:

”Men den som hejdar växtens fart och lägger jord igen begår en synd av grövre art än den som dräper män.”

Vi kräver att jordbruksmarken bevaras som en långsiktig resurs. Klassa den som riksintresse eller ge den annat verksamt lagligt skydd.

Hans Andersson, ordförande Den Goda Jorden ideell förening

Till toppen