Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 11 mars 2017

Mer ekologisk produktion på nedlagd jordbruksmark

Den nedlagda jordbruksmarken finns främst i skogsbygder och är knappast lämplig för spannmålsodling. Däremot kan den ha goda naturliga förutsättningar för ekologisk betesbaserad produktion av nöt- och lammkött. Det skriver medarbetare i SLU-projektet "Produktion av ekologiskt nötkött och andra ekosystemtjänster i betes-skogsmosaik", i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: Ann Lindén

Enligt den nya livsmedelsstrategin ska den inhemska matproduktionen öka fram till 2030. Strategin innehåller också mål om ökad ekologisk produktion och önskan om ökad betesbaserad nötköttsproduktion. Men det är risk att ökad ekologisk odling och ökad betesbaserad köttproduktion leder till minskad total livsmedelsproduktion på befintlig areal. De ekologiska skördarna är ju lägre än de konventionella och betesbaserad nötköttsproduktion ger mindre kött per hektar än spannmålsbaserad köttproduktion. Det föreligger alltså en målkonflikt.

Målkonflikten kan lösas med ökad ekologisk betesbaserad köttproduktion på nedlagd jordbruksmark. Det finns nu närmare en halv miljon hektar nedlagd jordbruksmark med outnyttjat gräs, slyskog eller självsådd skog av skiftande beskaffenhet. Enbart de senaste tio åren har åker- och betesarealen minskat 180 000 hektar och endast en mindre del av detta har skogsplanterats eller bebyggts.

Den nedlagda jordbruksmarken finns främst i skogsbygder som blivit alltmer skogsdominerade. Den nedlagda och nedläggningshotade marken är knappast lämplig för spannmålsodling. Däremot kan den ha goda naturliga förutsättningar för ekologisk betesbaserad produktion av nöt- och lammkött. Ökad sådan produktion i skogsbygder är positivt ur naturvårds-, beredskaps- och arbetsmarknadssynpunkt.

Ett hinder för betesbaserad köttproduktion på nedlagd jordbruksmark är att den ligger splittrad i små skiften. Men i vissa fall är det möjligt att skapa stora rationella betesmarker av befintliga betesmarker tillsammans med intilliggande nedlagd eller nedläggningshotad jordbruksmark och skog, som kanske tidigare var jordbruksmark. Det blir inte mycket bete i skogen men den kan binda samman de spridda betesmarkerna vilket minskar kostnaderna för stängsel, vattenförsörjning och djurhantering. Om det ingår frodigt kulturbete i fållorna är risken liten att djuren skadar skogen. Eventuellt kan skogen omvandlas till betesmark efter slutavverkning. Vill man ha nya björkhagar kan man röja fram sådana ur slyskog.

Betesbaserad ekologisk nötköttsproduktion med nuvarande stöd och miljöersättning kan få god lönsamhet i stora rationella fållor på mark som annars skulle ligga oanvänd och som därför inte har någon alternativkostnad. Nuvarande ägosplittring i bygder med mycket nedlagd och nedläggningshotad jordbruksmark försvåras emellertid uppbyggnaden av lönsamma betesföretag, men översyn av lagstiftningen som berör strukturrationaliseringen är en del av den nya livsmedelsstrategin. Denna del är viktig för att lösa strategins inneboende målkonflikt.

Karl-Ivar Kumm, Frida Dahlström, Urban Emanuelsson, Annemieke Gärdenäs, Anna Hessle och Mats Olsson

Medarbetare i SLU-projektet "Produktion av ekologiskt nötkött och andra ekosystemtjänster i betes-skogsmosaik"

Till toppen