Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 3 februari 2017

Satsa mer på livsmedelsforskning

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, välkomnar att regeringen nu höjer ambitionerna inom livsmedelsområdet. Det är mycket efterlängtat skriver Erik Fahlbeck, Vicerektor för samverkan, SLU.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: SLU

SLU har alltid haft livsmedelssektorn som ett kärnområde, men vi har över åren sett ett varierande intresse från regeringens sida för detta område. I samband med att Sverige ansökte om medlemskap i EU ändrade regeringen radikalt SLU:s möjligheter att bidra aktivt till utvecklingen inom livsmedelsområdet.

I början av 1990-talet skar regeringen ned SLU:s årliga anslag med över 100 miljoner kronor, vilket var cirka tio procent av våra anslag då. Motiven för denna kraftiga bantning var att SLU skulle dra ner på tillämpad verksamhet inom den gröna sektorn. Näringen skulle själv ta ansvar för den verksamheten.

Vid samma tid blev det svårare att få statliga forskningsmedel för lantbruksforskning som syftade till ökad produktion. Jordbruksproduktion sågs som ett problem, med bland annat stora överskott av till exempel spannmål, mjölk och kött inom EU, samt miljöproblem som övergödda sjöar och hav.

Signalen från dåvarande regeringar var mycket tydlig: produktionsorienterad forskning inom lantbruket var inte prioriterad, det fanns viktigare frågor för forskningen!

Som en följd av detta var det därför många forskare inom SLU som styrde om sin verksamhet och andra som framgångsrikt utvecklade för oss nya områden. Glädjande nog hamnar vi ofta på topp tio-listor bland världens universitet inom jord- och skogsbruksvetenskap, och vi hamnar också mycket högt inom exempelvis miljövetenskap.

Vi har i dag forskare som är världsledande inom till exempel ekologi och växtskydd, och resultaten från SLU:s forsning har bidragit till att minska lantbrukets miljöpåverkan och till djurens välmående.

Samtidigt har forskare som varit fortsatt intresserade av produktionsforskning inom livsmedelssektorn haft svårt att hitta finansiering. Som ett resultat av regeringens tidigare prioriteringar har vi dessvärre i dag en smal kompetens inom flera områden, som vi bedömer som centrala för den framtida utvecklingen av den svenska jordbruks- och livsmedelssektorn.

Vi välkomnar därför regeringens livsmedelsstrategi. Som vi ser det har det alltför länge saknats statliga forskningsmedel och forskningsbaserade utvecklingssatsningar inom lantbruks- och livsmedelssektorn. Decennier av bristande intresse från finansiärerna har lett till att kunskapsbasen inom vissa ämnen, som är viktiga för att utveckla den svenska livsmedelssektorn, är liten.

Om vi i Sverige ska lyckas med regeringens målsättning i livsmedelsstrategin behöver denna kunskapsbas växa, och det är bråttom!

Inom ramen för SLU:s nya strategi arbetar vi nu aktivt med att hitta nya former för samverkan med näringen och vi ser över våra egna arbetsformer, för att på bästa sätt göra den kompetens och kunskap som SLU:s forskare har mer relevant för lantbruks- och livsmedelssektorn.

Tillsammans med livsmedelssektorn hoppas vi bygga ett kompetens- och kunskapsprogram med start redan i år. Vi hoppas att industridoktorander ska utgöra navet i denna satsning.

Vi avsätter därför medel för att finansiera delar av forskarutbildningen för doktorander i en satsning kring produktionsfrågor inom livsmedelssektorn. Om vi ska kunna förverkliga denna forskarskola behöver vi utveckla och finansiera den gemensamt med näringen och med statliga initiativ i botten.

Vi fortsätter dessutom att utveckla våra framtidsinriktade forskningsplattformar, där en av dem nu kommer att omfatta hela livsmedelssektorn; Framtidens Mat. Här vill vi fortsätta att utveckla och fördjupa diskussionerna om framtidens stora forskningsfrågor för en hållbar svensk livsmedelssektor och hoppas på stort engagemang från näring och industri.

Vi ser också över villkoren för våra samverkanslektorer och andra samverkansformer med livsmedelssektorn. Vi arbetar bland annat aktivt med att bygga vidare på olika regionala samarbeten som vi har upparbetat genom till exempel Partnerskap Alnarp, vi fortsätter utveckla FältForsk, och vi utvecklar Green Innovation Park. Vi satsar både på bredden och på djupet och vi hoppas på fördjupad samverkan med näringen.

Regeringens livsmedelsstrategi anger viktiga mål för den svenska livsmedelssektorn. Om dessa mål ska förverkligas krävs en omfattande kraftsamling i många olika delar av sektorn och inte minst krävs samordnade insatser.

Det kanske mest centrala för att utveckla sektorn till en betydligt mer kunskapsintensiv, innovationsdriven och växande bransch som bidrar till att uppfylla svenska miljömål och FN hållbarhetsmål är dock stora och uthålliga investeringar. Låt oss hoppas att regeringen kraftfullt bidrar till att skapa villkor och förutsättningar som leder till just detta!

Erik Fahlbeck,
Vicerektor för samverkan, SLU

Till toppen