Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 15 november 2013

Sveriges förfoganderätt är satt under press

Äganderätten ger med automatik ett personligt ansvar för ekonomi och skötsel av jord- och skogsmark. Samtidigt skapar äganderätten i sig en drivkraft till både engagemang och långsiktighet över den mark du äger.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Här ligger rättsbegreppen förfoganderätt, brukanderätt, nyttjanderätt till grund både för de åtgärder som en markägare utför på sin fastighet och det skydd som finns långsiktigt för investeringar i den egna fastighetens utveckling. Det innebär att jag kan investera långsiktigt i fastigheten och veta att det tillfaller mig eller min familj i framtiden. Utan förfoganderätt försvinner den enskildes motivation att förvalta och utveckla den egna fastigheten.

Med detta sagt, är det då möjligt att förfoganderätten i Sverige är hotad?

LRF Mälardalen vill, utan att överdriva, peka på att den är på väg att inskränkas. Det finns här många utvecklingstendenser som ytterst är ett utslag av att många beslutsfattare anser att också externa aktörer ska ges möjlighet att ha synpunkter på markanvändande. Det här är anmärkningsvärt då det finns få eller inga andra näringsverksamheter som idag blir föremål för inskränkning av rättigheter på samma sätt som de gröna näringarna.

I flera frågor har beslutsfattare tyckt att det är viktigare att organisationer som inte representerar markägarintresset, fått möjlighet att delta tidigt i remissprocesser som berör markanvändning. LRF Mälardalen har påpekat det orimliga att villkor för centrala samhällsintressen som bostadsbyggande, infrastruktur, och jord- och skogsbruk påverkas utan att vi som ytterst berör får komma med synpunkter på ett tidigt stadium. Vi finner det märkligt att markägarintresset tillåts komma in så sent i remissprocesser där andra organisationer som företräder andra intressen redan sagt sitt i tidiga samråd som lett till förslag som begränsar förfogande- och äganderätt. Är detta remissförfarande bara ett misstag? Troligen inte!

På allt fler områden som berör markägande och förfoganderätt, pekar utvecklingen mot att beslutsfattare och allmänhet gärna beaktar externa organisationers åsikter snarare än sakägarnas åsikter. Alla myndigheter måste dock säkerställa att markägaren (sakägaren) prioriteras i både samråd, remissförfarande och i enskilda frågor som berör förfoganderätt över mark. Andra organisationers synpunkter är här givetvis välkomna om frågorna är relevanta för deras intressen. När det gäller förfoganderätten till marken måste dock markägarens synpunkter väga tyngst, undantaget är där ett stort samhällsintresse omöjliggörs, men observera att de i sådana fall redan finns lagstiftning i form av expropriationslagen.

Att inskränka förfoganderätten ligger mycket nära ett expropriationsförfarande. I de nu aktuella utvecklingstendenserna ser vi en liknande utveckling men denna gång utan någon som helst kompensation. I andra tider och i andra sammanhang benämns detta statliga fenomen för "konfiskation”. En sådan utveckling leder ofelbart till uteblivna långsiktiga fastighetsinvesteringar men också begränsningar av de gröna näringarnas verksamhet.

Sture Johansson, ordförande LRF Mälardalen

Per Nyström, styrelseledamot LRF Mälardalen

Till toppen