Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 11 oktober 2013

Vi måste skydda vår produktiva mark

Jordbruksverkets granskning av hur kommunerna exploaterar jordbruksmark visar på en beklämmande kortsiktig syn på vår viktigaste resurs för ett hållbart och klimatneutralt samhälle.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Granskningen visar att det varje år byggs hus, dras vägar eller anläggs industriområden på 700 hektar, 7 miljoner kvadratmeter, av landets jordbruksmark och att den exploateringstakten ligger kvar i kommunernas planeringar fram till år 2020. Bilden är lika mörk när det gäller den produktiva skogsmarken, skogsmarkens producerande förmåga beaktas sällan eller aldrig när exploatering av skogsmark sker. Däremot beaktas faktorer som till exempel biologisk mångfald regelmässigt.

Enligt Miljöbalken ska jordbruksmark endast i undantagsfall kunna exploateras och då enbart av skäl som handlar om väsentliga samhällsintressen. För skogsmarken saknas motsvarande skrivning.

Sverige och EU har som målsättning att 2050 ha ett koldioxidneutralt energisystem och EU:s medlemsstater antog förra året en ny strategi kallad ”Innovation för hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa”. Strategin innebär en övergång till en samhällsekonomi byggd på biomassa, där ett hållbart brukande av ekosystemtjänster från mark och vatten omvandlas till livsmedel, energi, hushållsprodukter, kompositmaterial, läkemedel, papper och textilier.

Sverige har ovanligt bra förutsättningar för detta. Jorden och skogen är nyckeln till en biobaserad samhällsekonomi och de gröna näringarna sitter på ett grönt kapital som växer varje dag på våra åkrar och i våra skogar. Den totala råvarupotentialen i form av restprodukter från skog och jordbruk är tillräckligt stor för att göra Sverige fossilfritt inom transportsektorn redan till år 2030.

Då kan vi inte kortsiktigt dra vägar och kraftledningar, bygga bostäder och industriområden på våra bästa åkermarker och genom produktiva skogar. Den som exploaterar producerande mark eller skyddar den i naturreservat eller liknande behöver tvingas att fundera ett varv extra när de tar produktiv mark ur aktivt brukande. Den produktiva marken behöver ett starkare skydd. Det första som måste till är att kommuner med flera exploatörer börjar efterleva den miljöbalk vi redan har. Miljöbalken behöver dessutom kompletteras så att den produktiva skogsmarken erhåller samma skydd.

Dag Rogne, ordförande LRF Värmland

Paul Christensson, ordförande LRF Västra Götaland

Till toppen