Feltänkt om klimatgaser

Vi tar en kort grundkurs; När vi stoppar björkved i spisen frigörs koldioxid vid förbränningen – exakt den mängd som trädet tagit upp ur atmosfären. Den frigjorda mängden fångas i sin tur upp av växterna, som inlagrar kolet och ”tillverkar” syre. Detta brukar kallas kolcykeln och något nettoutsläpp av koldioxid sker inte.

Om vi matar en ko med gräs och kraftfoder så sker heller ingen nettotillförsel av klimatgaser. Ungefär samma mängd kol, som gräset inlagrat, frigörs till atmosfären – kolcykeln alltså!

Men gräsätare (kor, får, hästar, älgar, renar, rådjur, bufflar, antiloper släpper inte ut koldioxid utan istället metan (CH4), med cirka 20 gånger större växthuseffekt än koldioxid.

Klimatkatastrof alltså….eller? Ja, visserligen är metan en kraftfull klimatgas, men efter några år har den

Nötkreatur äter gräs, därför krävs vallodling. Till skillnad mot odling av ettåriga grödor, som potatis och spannmål, plöjs en vall inte varje år utan med 3-5 års mellanrum. Naken jord läcker lustgas och koldioxid (vi bortser här från att detta ingår i den naturliga kolcykeln) – vallodling är alltså bättre ur denna synpunkt. Dessutom minskas ju utsläppen av koldioxid från traktorer – plöjning och harvning drar mycket diesel, ett fossilt bränsle som ger ett nettotillskott av koldioxid.

Men det riktigt fina med vallodling är att gräsvallar fångar/binder koldioxid. Enligt Jordbruksverkets skrift ”Inlagring av kol i betesmarker” kan en hektar vall binda 1000 kilo kol per år – cirka 1 miljon hektar vall i Sverige halverar därför djurhållningens totala utsläpp av klimatgaser!

Naturvårdsverket beräknar att nötköttet bidrar till cirka fyra procent av växthuseffekten (metanutsläppen omräknade till koldioxidekvivalenter), om kolinlagringen i vallodlingen beaktas sjunker den siffran till ca 2-3 procent! (Reduktionen pga. metanets snabba nedbrytning inte medräknad)

Men hur långt ”nötköttshysterin” gått illustreras av oljebolaget (!) PREEM, som av klimatskäl ska minska köttinnehållet i sina korvar. Hur man ska ta itu med bensin och diesel väntar vi på……