Finska bönder skippar hållbarhetsersättning

Det finska lansbygdsprogrammet ger ersättning för att följa hårdare miljövårdsföreskrifter, men många finska lantbrukare hoppar av. Bland annat anses reglerna för gödsling med fosfor vara för hårda.

Enligt målen skulle det finska jordbrukets fosforutsläpp minska med 30 procent, men man har bara nått drygt halvvägs.
Enligt målen skulle det finska jordbrukets fosforutsläpp minska med 30 procent, men man har bara nått drygt halvvägs. FOTO: TINA ANDERSSON

Tanken med det finska ersättningssystemet för lantbruk är minskat läckage och mindre påverkan på Östersjön. Men reglerna upplevs som för snäva och inkomstbortfallet för stort, visar en granskning av Svenska Yle.

En stor andel av den åkermark som nu står utanför satsningen, ligger just i det område där utflödet är som störst. Yles kartläggning visar också att ägg- och kycklingproducenter sammanlagt står för nästan 60 procent av avhoppen. Detta är en primär målgrupp, som producerar gödsel med höga fosforvärden.

Fosforreserv i marken

I föreskrifterna för miljövårdsersättningen är gödsling med fosfor hårt reglerad, för hårt för en bra skörd enligt finska bönder. Man oroar sig för kraftiga inkomstbortfall som inte täcks av ersättningen.

Tillförseln av fosfor i odlingen är baserat på mark- och gödselanalyser och bara så stor som skörden behöver. Ändå klarar man inte gränsvärdena enligt en avhoppad lantbrukare som Yle talat med.

Enligt målen skulle det finska jordbrukets fosforutsläpp minska med 30 procent, men man har bara nått drygt halvvägs.

– Vi är på väg åt rätt håll. Men det finns en massiv fosforreserv i marken som fortfarande inverkar, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, själv aktiv jordbrukare, till Yle.

Lita på böndernas kunskap

Enligt forskning vid finska naturresursinstitutet behöver över hälften av den finska åkermarken inte mer fosfor. Man diskuterar behovet av striktare regler även utanför programmet, men det tillbakavisas av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter, MTK.

– Växterna måste få den näring de behöver för att kunna växa och jordbrukarna måste få använda sin yrkeskunskap, säger Liisa Pietola, miljöchef på MTK, till Yle.

FAKTA

Finlands andel av Östersjöns belastning är 3,8 procent från fosfor och 3,7 procent från kväve.

Uppskattningsvis är jordbrukets andel av fosforbelastningen orsakad av människan cirka 68,6 procent och av kvävebelastningen cirka 56,2 procent.

Effekten av belastningen som orsakas av jordbruket syns tydligast i Skärgårdshavet, Södra Finlands flodvattendrag och Finska viken.

På dessa avrinningsområden finns mycket åker och erosionskänsliga marker.

Källa: Finska jord- och skogsbruksministeriet.

LÄS MER: Fyra förändringar för minskad tillförsel

LÄS MER: Sörmlandsbonde får pris för östersjöarbete