Förnybart bränsle ger trygghet åt jordbruk

Under rubriken Bonden, bränslet och beroendet har politiker, experter och biodrivmedelsbolag diskuterat behovet av stabila regler för att gynna inhemska biodrivmedel och därmed svenskt lantbruk.

Klara Helstad från Energimyndigheten inledde med att påpeka att biodrivmedel är en del av många lösningar som behövs för att få en fossilfri fordonsflotta.

Vi har en fantastisk resurs med vårt jord- och skogsbruk som kan bidra med råvaror, sade Klara Helstad.

Charlotte Elander, vd för Energifabriken och själv lantbrukare hjälper företagare att bli fossiloberoende genom att få dem att gå över till olika former av grön diesel som framställs av bland annat skogsråvara.

– Vi behöver inte vänta på något som är bättre. Vi kan redan idag gå över till fossilfritt, säger Charlotte Elander.

Det är främst lastbilar och bussar som Energifabriken gör fossilfria.

– Vi tror på fortsatt ökat användande av biodrivmedel.

Saknas stabila beslut

Marknaden väntar dock på politiska beslut som är stabila.

– Oljelobbyn är otroligt stark att trycka tillbaka nya bränslen och bevara den struktur som finns, sade Charlotte Elander.

Förnybara bränslen ger trygghet åt jordbruk

En rapport framtagen av bland annat Energifabriken och deras samarbetspartner Perstorp visar att det finns enorma möjligheter för de gröna näringarna i en övergång till en biobaserad ekonomi.

Skogen men också jordbruksprodukter kan användas som råvaror i framställningen av biobränslen.

I rapporten pekas på behovet av växelvis odling av grödor. Grödor för produktion av energi och mat kan kombineras i en lämplig växtföljd.

En fortsatt satsning på förnybara bränslen ger en långsiktig trygghet och lönsamhet för svenskt jordbruk, sammanfattar rapporten.

Krav på rena drivmedel

Utforma styrmedel som innebär fortsatt stimulans för rena biodrivmedel eller hög inblandningsgrad, är ett av kraven som framförs i rapporten.

Hur blir det med politiska beslut?

Både Matilda Ernkrans (S) och Kristina Yngwe(C), ordförande respektive vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet var på plats.

Teknikneutralitet och kanske en kvot- eller reduktionsplikt nämndes.

Matilda Ernkrans pekade på den proposition som är på gång och som innehåller ett mål om reduktion med 70 procent av utsläppen i inrikestrafiken.

När seminariet var över och även LRF:s ordförande Helena Jonsson fått trycka på vikten av stabila styrmedel var Energifabrikens utsända förhoppningsfulla.

– Det rör på sig, det är positivt, sammanfattade Charlotte Elander.

– Det första politikerna borde göra är att slå fast målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, sade Karin Varverud som ett råd till dagens politiker.