Forskning om älgens effekter i skogen

Älgskador i skogen ska undersökas vetenskapligt. SLU och Holmen ska samarbeta om ett forskningsprojekt för att ta reda på hur stora skadorna blir när älgar betar i skogen.

Varje år drabbas skogsägare av älgskador och ofta handlar det om trädplantor som djuren har ätit ifrån. Nu vill skogsbolaget Holmen ta reda på hur det ser ut på sina marker. Därför ska de tillsammans med SLU undersöka saken på ett vetenskapligt sätt.

Från Västerbotten till Östergötland kommer delar av Holmens skogsmark att hägnas in. Det handlar om områden på sju gånger sju meter som två meter högt fårstängsel sätts runt. Utanför inhägnaden kommer det att finnas lika stor yta som inte omgärdas av stängsel.

– Holmen har elva distrikt och i varje distrikt har man valt ut tio bestånd av yngre tallskog. I varje bestånd kommer det att finnas en inhägnad och en kontrollyta. Man kommer att mäta alla träd och se hur höga de är och om de är betade eller inte, säger Lars Edenius, professor på SLU.

Totalt rör det sig om 33 inhägnader.

Forskningsprojektet har initierats av Holmen och kommer att pågå under fem år.

– Det är ett unikt experiment. Vi håller just nu på och bygger första inmätningen och kommer nog att vara klara med det i slutet av oktober, säger Lars Edenius.

Vår och höst ska inhägnaderna och kontrollytorna undersökas. Tanken är att undersökningen ska visa vilken effekt älgar har på skogen och skador på tallar.

– Vi vill studera skillnaderna på obetat skogsområde och sådant som är betat av klövvilt. Då kan vi få mer kunskap om hur klövviltstammar påverkar skogen, säger Peter Christoffersson, produktionschef på Holmen skog.

undefined

– Nej, men vi vill att klövviltstammarna ska vara lämpligt stora med tanke på mängden foder som finns i skogen.

Hur mycket pengar Holmen förlorar varje år på älgskador vet inte Peter Christoffersson på rak arm.

– I dagsläget har vi för mycket skador i skogen och på de flesta håll är mer än hälften av alla tallar skadade av klövvilt, säger han.