Fråga experten: ”Kan jag köpa marken som jag arrenderar?”

I veckan svarar experten Jessica Wieslander, jurist på Berggren & Stoltz, på vilken rätt den som arrenderar har att köpa marken i fråga.

Jessica Wieslander, jurist, svarar på läsarnas frågor.
Jessica Wieslander, jurist, svarar på läsarnas frågor. FOTO: MOSTPHOTOS

FRÅGA: Jag arrenderar mark på en fastighet som är till salu. Vad har jag för rättigheter att köpa marken?

SVAR: Det finns en lag om arrendators rätt att förvärva arrendestället. Den innebär i korthet att jordägaren inte får lov att sälja arrenderad mark utan att först lämna ett hembud till dig som arrendator.

Lagen gäller bara för gårdsarrenden och för bostadsarrenden. En första förutsättning för att du ska ha någon förköpsrätt är därför att det ingår bostadshus i ditt arrende.

Näst förutsättning är att du har skickat in en intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten, alltså lantmäteriet. Det finns en särskild blankett på lantmäteriets hemsida som du kan använda.

När din intresseanmälan har registrerats gäller den i tio år. Det innebär att fastigheten eller del av den inte får säljas eller bytas bort utan att fastighetsägaren först lämnar ett hembud till dig.

Förvärv genom exempelvis gåva, bodelning, arv eller testamente påverkas inte.

Jordägaren behöver inte heller lämna något hembud för att sälja till maka/make eller till sitt barn, eller om det finns något annat förhållande som skulle göra att det vore oskäligt att inte låta honom sälja till någon annan än dig.

Ett annat undantag från hembudsskyldigheten är när det är uppenbart att nödvändig fastighetsbildning inte kan komma till stånd. Förköpsrätten berör bara själva ”arrendestället”, inte hela jordägarens fastighet. Därför måste marken du arrenderar kunna styckas av och bilda en egen fastighet. Jordägaren kan tvingas att tillskjuta ytterligare mark om det behövs för att möjliggöra fastighetsbildningen och om arrendenämnden anser att det är skäligt.

Hembudet ska jordägaren göra genom att ge in ett skriftligt och undertecknat förslag till köpeavtal hos arrendenämnden. Det ska framgå av förslaget vilken köpeskilling som begärs och vilka villkor i övrigt som ska gälla vid en försäljning till dig.

Du har tre månader på dig att bestämma om du vill anta hembudet genom att skriva under förslaget. Under den tiden får jordägaren inte lov att återkalla hembudet, eller ändra villkoren för det.

Skulle du välja att inte anta hembudet får jordägaren sälja marken till någon annan, men inte på villkor som är avsevärt sämre för honom själv än de villkor som angavs i hembudet till dig.

Jessica Wieslander,

Biträdande jurist, Berggren & Stoltz

LÄS MER: Sänkt arrendeavgift på grund av torkan?

LÄS MER: ”Ta hjälp med att granska avtalsförslaget”