Fråga juristen: ”Vad är markägarens ansvar?”

Är det markägaren ansvar att ta bort invasiva arter från den mark som arrenderas ut? Det frågar en läsare Land Lantbruks expert, juristen Jessica Wieslander.

Juristen Jessica Wieslander svarar på läsarfrågor i Land Lantbruk, denna vecka om invasiva arter som jättebjörnlokan.
Juristen Jessica Wieslander svarar på läsarfrågor i Land Lantbruk, denna vecka om invasiva arter som jättebjörnlokan. FOTO: PETER LINDBERG/PRIVAT

FRÅGA: Vi arrenderar ut uppställningsplatser (i storleksordning ungefär 1200 kvadratmeter) för husvagn/husbil årsvis, det är ett så kallat lägenhetsarrende. Nu har en av våra arrendatorer fått jättebjörnloka på "sin" husvagnstomt och hävdar att markägaren är ansvarig för borttagandet av densamma. När jag har gjort lite efterforskningar så uppfattar jag det som att den som arrenderar marken har ansvaret. Hur ligger det till?

SVAR: Fram till 1 januari 2017 gällde Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 1998:31 om bekämpning av jättebjörnlokan. Enligt den kunde kommunen eller länsstyrelsen i vissa fall tvinga en fastighetsägare eller nyttjanderättshavare att bekämpa jättelokan på sin fastighet.

Nu har jättelokan och andra invasiva främmande arter i stället förtecknats på en lista som är gemensam för hela EU. Arterna på listan får man inte byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla levande exemplar av.

Det är upp till medlemsstaterna själva att närmare reglera hur bekämpningen av de invasiva arterna ska gå till, så länge bekämpningen är effektiv. Det framgår dock direkt av förordningen att medlemsstaterna kan införa skyldigheter både för den som äger och den som arrenderar berörd mark.

Med anledning av EU-förordningen har regeringen beslutat om en ny svensk förordning om invasiva främmande arter som trädde i kraft den 1 januari 2019.

Exakt vilka krav som kommer riktas mot den enskilde från myndigheternas sida är därför lite tidigt att säga. Jag uppfattar dock din fråga som att det inte gäller vilket ansvar ni har gentemot det allmänna, utan snarare vem av jordägaren och arrendatorn som ska ta bort jättebjörnlokan från arrendestället när det är arrendatorn som vill att den ska bort.

Arrende är en totalnyttjanderätt. Det betyder att arrendatorn helt tar över besittningen till det arrenderade området så länge avtalet varar och att jordägaren för sin del inte får lov att tillträda marken mer än vad som följer av allemansrättsliga regler, eller om det krävs för besiktning.

För lägenhetsarrenden finns ingen lagregel som medför rätt för arrendatorn att kräva att jordägaren underhåller arrendestället. Om det inte heller finns något sådant villkor i ert arrendeavtal kan arrendatorn alltså inte kräva att ni bekämpar jättebjörnlokan.

Vill ni fortsätta arrendera ut husvagnstomter kan det förstås av rent ekonomiska skäl ändå vara klokt att hjälpa till med bekämpningen så att lokan inte sprider sig.

Jessica Wieslander,

Jurist, Berggren & Stoltz

red@landlantbruk.se

LÄS MER: Fråga experten: ”Kan jag köpa marken som jag arrenderar?”