Har jag möjlighet att avbryta servitutet?

För cirka tio år sedan köpte jag en jordbruksfastighet där det fanns ett servitut på jakten som den förrförra ägaren hade skrivit in när gården såldes. Finns det någon möjlighet att avbryta detta servitut innan 50 år har gått? Det är inte roligt att vistas i skogen på hösten och vintern och inte veta om det finns jägare där eller ej. Tycker även att det vore rimligt med en viss ersättning från dem som jagar där.

Jessica Wieslander, jurist på LRF Konsult
Jessica Wieslander, jurist på LRF Konsult

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

JURISTENS SVAR: Den första frågan är om det verkligen är ett servitutsavtal. För att det ska vara ett giltigt servitut krävs att det är ett avtal som är knutet till två stycken fastigheter. Den som har rätt att bedriva jakt på din fastighet ska alltså vara ägaren till en viss angiven fastighet – inte en viss person.

När det gäller jakt är det dessutom inte alltid tillåtet att upplåta servitut. Det hänger ihop med att ett servitut måste avse någonting som är knutet till själva fastighetens behov av att kunna fungera för sitt ändamål. Mycket förenklat kan man säga att en bostadsfastighet inte kan ha ett servitut för jakt, men att en jordbruksfastighet i vissa fall kan ha det.

Det finns alltså en del tveksamheter kring avtalets art. Skulle det vara ett servitut är dock huvudregeln att det gäller för all framtid.

Om avtalet däremot inte är något servitut, utan i stället en vanlig upplåtelse av nyttjanderätt, uppstår frågan hur länge avtalet är giltigt. Avtalet kan mycket väl tolkas så att det ska gälla under den tillåtna maxtiden på 50 år, men det kan också finnas villkor i själva avtalet eller omständigheter vid avtalets tillkomst som talar i en annan riktning. Det är omöjligt att säga utan att ha läst avtalet.

Om det är en nyttjanderätt som gäller i 50 år kan du bara säga upp den i förtid om det sker något allvarligt avtalsbrott från nyttjanderättshavarens sida eller om det inträffar någon förändring av mer väsentlig betydelse.

Viktigt för dig att tänka på är dock att en nyttjanderätt till jakt inte får överlåtas, upplåtas eller övergå genom bodelning, arv, testamente utan ditt samtycke. Är det någon annan person som utövar jakten idag kan det alltså hända att det saknas rätt för den personen.

Det finns alltså en del saker för dig att undersöka närmare. För det första om avtalet uppfyller villkoren för att vara ett servitut och för det andra om det i annat fall är ett jakträttsavtal som verkligen är giltigt för den eller de som jagar på din fastighet idag.

Jessica Wieslander

jurist, LRF Konsult