Hur ska en fullmakt se ut för att gälla?

"Min familj hjälper en äldre släkting att avveckla hennes boende. Därför undrar jag hur en fullmakt ska se ut för att gälla vid försäljning av bostadsrätt."

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Utgångspunkten är att fullmakter i allmänhet inte kräver någon viss form. Den kan vara skriftlig, muntlig eller ibland till och med underförstådd.

I avtalslagen står dock uttryckligen att en fullmakt för köp, byte eller gåva av fast egendom ska vara skriftlig.

Det finns ett par hovrättsfall som har fyllt ut lagbestämmelsen. I ett avgörande från 2007 slog Hovrätten för Västra Sverige fast att avtalslagens krav på skriftlig fullmakt medför att det måste framgå uttryckligen av fullmakten att den ger fullmäktigen en behörighet att sälja huvudmannens fasta egendom.

Ett år senare konstaterade Svea Hovrätt att eftersom det finns bestämda formkrav för ett avtal om försäljning av fast egendom, finns det inte heller något utrymme för att tolka en fullmakt. Även om fullmakten innehåller formuleringarna ”samtliga angelägenheter” och ” sälja egendom” innebär fullmakten därför inte att fullmäktigen får sälja en fastighet.

Det jag har gått igenom nu handlar alltså om försäljning av fast egendom. Bostadsrätt är lös egendom och därför gäller inte avtalslagens bestämmelse om skriftlig fullmakt.

Därmed är vi tillbaka i huvudregeln om att fullmakten i princip kan vara muntlig. Jag säger ”i princip” därför att det ur ett bevisperspektiv är mycket olämpligt med muntliga fullmakter.

Dessutom ställs det i praktiken också krav på att fullmakt att sälja bostadsrätt åtminstone ska vara skriftlig. En mäklare lär exempelvis inte vilja använda muntlig fullmakt eftersom det kan strida mot god fastighetsmäklarsed.

Detta hänger ihop med att köp och försäljning av bostadsrätt numera är en minst lika stor och viktig affär som fastighetsförsäljning. Vad gäller själva köpeavtalet finns det också krav både på att det ska vara skriftligt och att det ska innehålla vissa moment för att vara giltigt.

Sammanfattningsvis finns alltså inte något civilrättsligt krav på hur en fullmakt för försäljning av bostadsrätt ska se ut.

I praktiken och av lämplighetsskäl tycker jag ändå det är klokast att utforma fullmakten på samma sätt som vid fastighetsförsäljning, alltså en skriftlig handling där det uttryckligen framgår att fullmakten innefattar rätt att överlåta bostadsrätt.