Kan träd på åker klassas som nyckelbiotop?

FRÅGA: På min mark finns en åkerholme som är på något över 5000 kvadratmeter. Som jag förstår räknas den då inte som åkerholme utan skogsmark då där växer några gamla ekar. Området är klassat som nyckelbiotop. Åt ett håll på en sträcka av 300 meter står en rad med sex stora ekar, cirka fem meter in på åkern. Dessa ekar är också inritade till nyckelbiotopen. Min fundering är om länsstyrelsen har rätt att klassa åkermark som nyckelbiotop om där finns enstaka träd? Vi sår och skördar runt de enskilda träden varje år.

Juristen Jessica Wieslander.
Juristen Jessica Wieslander. FOTO: MOSTPHOTOS

SVAR: Nyckelbiotopen är ett skogsområde som hyser eller kan hysa hotade och hänsynskrävande arter. Skogsstyrelsen inventerar nyckelbiotoper på privat enskild mark och de kan vara allt från ett eller några enstaka träd till flera tiotals hektar.

Uppgifterna från nyckelbiotopsinventeringen är tänkta att underlätta den hänsyn som skogsägare ska ta till miljön när skogsbruksåtgärder planeras och utförs.

Vilka biotoptyper det finns kan du läsa på Skogsstyrelsens hemsida.

En av konsekvenserna av att ett område klassats som nyckelbiotop, är att det utlöser en skyldighet för skogsägaren att enligt samråda med Skogsstyrelsen om man planerar någon åtgärd som berör nyckelbiotopen.

Nyckelordet är alltså att biotopen ska finnas på skogsmark och jag förstår att du därför blir fundersam på om några enstaka träd ute i en åker verkligen kan räknas som skog.

Med tanke på hur du beskriver träden och deras läge och med tanke på att nämner länsstyrelsen i din fråga undrar jag om du inte har råkat blanda ihop nyckelbiotop med biotopskydd?

Biotopskydd kan gälla exempelvis småvatten och stenmurar i jordbruksmark, åkerholmar och alléer. I biotopskyddssammanhang beskrivs en allé som "lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd”.

Biotopskydd är en sorts områdesskydd som regleras i Miljöbalkens sjunde kapitel. Något förenklat kan man säga att de påminner om naturreservat eller strandskyddsområden på så sätt att det inte är tillåtet att vidta åtgärder som kan skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde, men att det går att få dispens vid särskilda skäl.

Vid biotopskydd finns inget krav på att objektet ska finnas på skogsmark, utan tvärtom är det mycket vanligt att de finns just i jordbruksmark. Du kan läsa mer om alléer och biotopskydd på naturvårdsverkets hemsida.

Jessica Wieslander,

Jurist, Berggren & Stoltz