Kometprogrammet: Dyrt men populärt

Frivillig naturvård i skogen inom ramen för Kometprogrammet utvecklas positivt. Det skriver de ansvariga bakom projektet som pågår som försök ytterligare ett år.

I en färsk delrapport till regeringen skriver Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Skåne att försöket i fem områden i landet bidragit till mycket positivt:

+ Komet har lett till ett förbättrat samarbetsklimat kring naturvårdsavsättningar mellan markägare och myndigheter.

+ Samarbetet mellan myndigheter, och mellan myndigheter och markägarnas organisationer har också utvecklats på ett bra sätt.

+ Enskilda markägares intresse för naturvård har stimulerats.

+ Skogsägarna har anmält naturvärdeskärnor som tidigare inte varit kända för myndigheterna.

Projektet har också upptäckt en del allvarliga negativa effekter:

– Uppfyllelsen av miljömålet ökar, men är fortsatt något lägre i de fem Komet-områdena än i övriga landet där initiativ till reservatsavsättningar främst tas av myndigheter.

– Naturvårdsavtalens kvalitet både i form av areal och skyddsvärde bedöms vara något lägre än i övriga delar.

– Än så länge har Komet inte gjort att skogsägare i större utsträckning ser ett formellt skydd som ett alternativ till avverkningsanmälningar för områden med naturvärdeskärnor, vilket projektet förväntat sig.

– Kostnaderna för Komet är höga jämfört med motsvarande arbete i övriga landet. Skälet är bland annat kostnader för insatser för att informera markägarna om Komet.

På några minuspunkter har den senaste projektperioden inneburit förbättringar. Det gäller främst att kostnaderna för byråkratin kring avtalen börjat minska. Samtidigt konstaterar rapportskrivarna att det kan vara svårt att förena en ökad delaktighet från markägarna med lägre kostnader: ”Markägarengagemang är kostsamt samtidigt som det bedöms nödvändigt för samarbete och måluppfyllelse, särskilt på längre sikt.”

I oktober nästa år ska projektet att slutredovisas för regeringen. Därefter väntas beslut om Kometen ska flyga vidare eller kraschlanda.