Kraftig ökning av kolikorsakande parasit

Stor blodmask är hästens farligaste parasit och nu har den ökat kraftigt. Stiftelsen Hästforskning finansierar flera försök för att sänka förekomsten av tarmparasiten.

Blodmaskägg.
Blodmaskägg. FOTO: EVA TYDEN

Det är forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som i en pågående studie visat att förekomsten av stor blodmask har ökat kraftigt hos häst. Förra årets inventering från gårdar i Norrland, Svealand och Götaland, visade att prevalensen av stor blodmask hade ökat från 15 till 60 procent på gårdsnivå sedan 1999.

Ökning trots ny strategi

Strategin med selektiv avmaskning av häst kom 2007. Den uppmanar hästägare att skicka in hästträck för analys och bedömning av behovet att avmaska. Rekommendationerna bottnar i en ökad resistens hos vissa av hästens tarmparasiter och ett behov att minska onödig användning av avmaskningsmedel. Men den selektiva avmaskningen som ska motverka att resistenta parasiter ökar tycks alltså ha resulterat i att förekomsten av stor blodmask har ökat.

– Selektiv avmaskning är en jätteviktig strategi för att bromsa spridning av resistenta parasiter. Vi har fungerande tester och metodik men det hänger på att hästägaren använder de analyser som finns tillgängliga, annars kan man missa stor blodmask, säger Eva Tydén, forskare vid parasitologen, SLU, och tillägger.

– Det är här det brister. Vi måste nå ut med lättillgänglig information till hästägare och veterinärer. Ett av våra mål i projektet är att se över gällande avmaskningsrutiner.

Vid traditionell träckprovsanalys räknas mängden ägg i hästens avföring. Hästar med ägg som överstiger gränsvärdet får lämpligt preparat utskrivet av veterinär. Blodmask kan då identifieras men äggen avslöjar inte vilken typ av blodmask det rör sig om. För denna bedömning måste hästägaren välja ytterligare analys med odling av ägg när denne skickar in träckprovet.

Symtom

Larver orsakar skador i tarmkärlen med inflammation i kärlväggarna som följd. Inflammationerna kan resultera infarkter och blodproppar.

Skadorna i kärlväggarna tar lång tid att läka och under tiden kan hästen få kolik.

Andra symtom är feber, hälta, blodbrist och i sällsynta fall död.

KÄLLA: Jordbruksverket

Under kommande år ska forskare vid SLU och SVA angripa frågan från flera olika håll. Bland annat så kommer kopplingen mellan kolik och stor blodmask att studeras ytterligare, och effekten på parasittrycket av att mocka ur hagar undersökas.

– Det finns en koppling mellan kolik och stor blodmask. Nu undersöker vi hur stor andel av de kolikhästar som kommer in till klinik som också bär på stor blodmask, säger Eva Tydén.

För första gången erbjuds också ny snabbare diagnosticering genom analys av äggens DNA på SVA och i ett forskningsprojekt undersöker doktoranden Stina Hellman möjligheten att vaccinera hästar mot tarmparasiter.

– I dagsläget är vi långt ifrån själva framtagandet av ett vaccin. Det finns en problematik i att utveckla vaccin mot den här typen av parasiter eftersom de är svåra att reproducera i labb. Dessutom har inälvsparasiter en förmåga att styra om värddjurets immunförsvar och det kan påverka vaccineffekten. Det jag undersöker är hur vi kan komma runt de här hindren för att komma närmare ett vaccin, förklarar hon.

Vad kan man göra för att skydda sin häst?

– Hästar som betar har tarmparasiter, det kommer man inte ifrån men man kan försöka minska parasittrycket i sina hagar. Har man stor blodmask på sin gård så måste man vidta åtgärder.

Eva Tydéns tips för minskat parasittryck

– Ha skilda sommar- och vinterhagar så att marken får vila.

– Ha inte för många djur på liten yta, då får du mer parasiter.

– Ta träckprov vid rätt tidpunkt och beställ rätt analys, det är jätteviktigt.

– Växla bete mellan djurslag. Får har inte samma parasiter och kan dammsuga betet på parasiter genom att äta upp larverna.

Kontrollera effekten av avmaskningsmedel då och då.