Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 19 april 2017

Avvänjningstiden kan kortas med fyra dagar

Jordbruksverket räknar med att förslaget om nya djurskyddsregler kan korta den genomsnittliga avvänjningstiden för smågrisar från dagens 32 dagar till 28 dagar.

FOTO: Ann Lindén

Förslaget bygger på den pilotstudie som Svenska Pig genomförde och har nu också stöd i form av regeringens livsmedelsstrategi med stärkt konkurrenskraft för lantbruket som ett av målen.

De nya reglerna för avvänjning av smågrisar som föreslås innebär att 10 procent av smågrisarna får börja avvänjas innan 26 dygn. I dag får ingen enskild smågris börja avvänjas förrän vid 28 dygn. Förslaget ligger ändå långt från EUs miniminivå på 21 dygn.

– Enligt pilotstudien genererar dessa regler en genomsnittlig avvänjningstid i en smågrisomgång på knappt 28 dygn. I dag ligger den på cirka 32 dygn, säger Gunnar Palmqvist, djurskyddshandläggare på Jordbruksverket.

En extra smågris per år

Genom att perioden mellan betäckningar kan kortas beräknas regeländringen ge ungefär en extra smågris per sugga och år vilket är en kostnadsintäkt på cirka 350 kronor. Å andra sidan fördubblas uppfödarens kostnader till följd av utökade djurhälsokontroller.

– Med tanke på de krav som ställs blir det initialt inte så många som kommer att kunna använda de nya reglerna. På sikt är branschens bedömning att 25 procent av uppfödarna ska utnyttja den vilket motsvarar 30–40 procent av produktionen, säger Gunnar Palmqvist.

Från uppfödarhåll motiveras kortare avvänjningstid också med att suggan inte belastas lika hårt men det är inget huvudskäl utifrån de data som Jordbruksverket har arbetat med.

Fler slaktgrisar per avdelning

Myndigheten föreslår även att det maximala antalet slaktgrisar per stallavdelning ska utökas från dagens 400 till 600. De kan rekryteras från upp till tre olika besättningar. Förslaget motiveras med att det högre grisantalet bättre motsvarar produktiviteten i en modern uppfödning.

Däremot finns inget förslag om att under några dygn tillåta skyddsgrindar i samband med grisning för att minska smågrisdödligheten.

Möjligheten att utnyttja de nya reglerna bygger på anslutning till frivillig djurhälsovård vilket i dagsläget omfattar ungefär 90 procent av de svenska grisföretagen. Det finns även ett antal managementkrav som måste uppfyllas, däribland en tomtid på minst fem dygn mellan omgångarna.

Ute på remiss

Förslaget är nu ute på remissrunda fram till den 22 maj. Det behöver sedan med största sannolikhet godkännas av EU-kommissionen vilket gör att det kan träda i kraft tidigast i slutet av november 2017.

Relaterade artiklar

Till toppen