Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 15 januari 2014

Djurskyddsbrott ska utredas av åklagare

Det är länsstyrelsens uppgift att arbeta för att brott mot djurskyddslagen leder till straff. Det skriver JO i ett beslut.

Enligt djurskyddslagen ska kontrollmyndigheten – länsstyrelsen – verka för att överträdelser av lagen beivras. Och det gäller även om dessa kan tyckas små eller är på väg att rättas till.

Det avgör Justitieombudsmannen, JO, i ett beslut som kom strax före jul.

Ärendet gäller en ridskola i Stockholms län som bedrev sin verksamhet utan ett så kallat paragraf 16-tillstånd. Länsstyrelsen ansåg att eftersom ridskolan var på väg att få sin ansökan godkänd, fanns det ingen anledning att åtalsanmäla.

Men JO säger annorlunda.

"Frågan om det inträffade skett uppsåtligen eller av oaktsamhet ska länsstyrelsen inte ta ställning till utan det är en uppgift för rättsväsendet" skriver JO Lars Lindström i sitt beslut.

Det är alltså inte upp till länsstyrelsen att avgöra graden av allvar i avvikelsen.

– Man förflyttar bedömningen av det man hittat till den myndighet som har det som uppgift, tolkar LRFs djurskyddsexpert Erika Brendov JOs utlåtande.

Hon och kollegan Åsa Hill bedömer att beslutet kan leda till fler åtalsanmälningar, men samtidigt också till att frågan behandlas i rätt instans. Viktigt, menar de, är att länsstyrelsen är tydliga med vad som gäller.

– Det finns också en risk för att det kommer in en massa åtalsanmälningar som det aldrig blir något av. Det får inte bli inflation, säger Åsa Hill.

Såväl Jordbruksverket som flera länsstyrelser har uppmärksammat det nya JO-beslutet. Länsstyrelsen i Stockholm ska under våren utreda om det ger anledning till nya rutiner.

Jordbruksverkets djurskyddschef, Helena Kättström, påpekar dock att JO bara har förtydligat det som redan står i lagen. Hon förstår hur länsstyrelsen i Stockholm resonerat och säger att det kan finnas risk för konflikter när avvikelser åtalsanmäls trots att de är lätta att åtgärda.

– Å andra sidan får man en opartisk prövning. Att bli anmäld är inte samma sak som att bli dömd. Och då får man en bedömning av dem som är proffs på det, säger Helena Kättström.

Fakta: Så säger djurskyddslagen

24 § Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av länsstyrelserna och andra statliga myndigheter i enlighet med vad regeringen bestämmer.
24 b § Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall verka för att överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, beivras. Lag (2006:809).

36 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
1. bryter mot 3, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16-19 a eller 21 §,
2. bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag, eller
3. underlåter att följa ett sådant föreläggande eller bryter mot ett sådant förbud som avses i 29 §.

Relaterade artiklar

Till toppen