Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 13 december 2018

"Här finns ingen 'egen agenda'"

Antydningarna om att Länsstyrelsen i Örebro skulle ha dammrivningsaktivister bland sina medarbetare är felaktiga. Det skriver landshövding Maria Larsson i en kommentar till den senaste tidens artiklar i Land Lantbruk.

 Maria Larsson, landshövding i Örebro län
Maria Larsson, landshövding i Örebro län

Land Lantbruk har publicerat ett stort antal artiklar samt en ledare som beskriver respektive kommenterar länsstyrelsen i Örebro läns genomförande av sina uppdrag inom ramen för den statliga vattenpolitiken.

Den samlade bilden av artiklar, ledare och rubriker är att vattenförvaltningen skulle skötas utifrån enskilda tjänsteutövares egna intressen. Ledaren gick så långt som att påstå att länsstyrelsen i Örebro är ett exempel på hur tjänstemän med en egen agenda tar över på myndigheterna.

Bilden är inte sann. Antydningarna om att myndigheten skulle ha ett antal dammrivningsaktivister som anställts för att ta bort vandringshinder i länets vattendrag och sjöar är felaktiga.

Nationell samlad vattenpolitik

Länsstyrelserna har i uppdrag att vara en aktör i genomförandet av landets samlade politik för vattenfrågor. Denna politik utgår från vad regering, riksdag och EU i demokratisk ordning beslutat. Länsstyrelsen hittar inte på egna arbetsuppgifter. Vi ska samordna och göra avvägningar mellan olika sektorsintressen och utifrån länets förutsättningar. Precis så sker också när det handlar om genomförande av vattenpolitiken i Örebro län.

Den nationella vattenpolitiken bygger på värnande av biologisk mångfald, restaurering och hållbar användning av sjöar och vattendrag med hänsyn till både natur- och kulturmiljö. Vattenförvaltningen ska, har riksdagen bestämt, stödja generationsmålet och miljömålen för ett rikt djur- och växtliv samt levande sjöar och vattendrag. Det är besluten vi utgår från och det uppdrag vi har.

Ingen annan myndighet har under ett och samma tak så många sakpolitiska sektorsintressen. Dagligen görs avvägningar mellan dessa. När sektorsintressena står emot varandra är det inte godtycke som fäller avgörande utan lagar, förordningar eller den nationella politikens prioriteringar. Och skulle besluten väga över på felaktiga grunder har vi ett demokratiskt rättssystem i form av överklagandemöjligheter som fångar upp och rättar till i högre rättsliga instanser.

Ett av Sveriges dammtätaste län

Örebro län är Mellansveriges vattendelare. Väster om Kilsbergen rinner allt vatten ut i Västerhavet och öster till Östersjön. Historiskt så är länet präglat av Bergslagens bergsbruk och järnhantering och därför är vattendragen generellt påverkade av uppdämning och fragmenterade genom vandringshinder. Naturliga strömsträckor är sällsynta i länet. Här finns totalt cirka 600 dammar. Ett antal av dem utgör regleringsdammar till de ungefär 130 vattenkraftverk med elproduktion som finns i länet.

Övriga dammar har som regel inte längre någon aktiv verksamhet. Många av dessa är i dåligt skick och det finns få ekonomiska incitament för ägarna att sköta dem och bevara dess funktion och dammsäkerhet. Om innehavarna vill ta bort dammar och återställa vattendragen för biologisk mångfald så kan länsstyrelsernas bevilja bidrag för bland annat lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och fiskevårdsåtgärder. Det är reglerat i förordningar och nationella vägledningar hur detta ska gå till och det är inte annorlunda om bidragsmedlen, som de vanligen gör, kommer från Havs- och vattenmyndigheten eller om de, som skett i några fall, kommer från Bra Miljövals miljöfond för vattenkraften från vilken organisationer, myndigheter och företag har möjlighet att söka medel.

Torkan orsakade vattenbristen

I artiklar hävdas också att torrlagda sträckor – just i de vattendrag som Länsstyrelsen gett bidrag för vattenvårdsåtgärder till – skulle ha orsakats av de av länsstyrelsen finansierade åtgärderna.

När det gäller vattenbrist i länets mindre vattendrag under sommaren 2018, vill vi bara än en gång påminna om att det varit en av de varmaste och torraste somrar sedan mätningar började. Så gott som samtliga vattendrag i länet påverkades. Vi fick många larm från oroliga ägare och försökte trots semestrar vara på plats vid många vattendrag för att bistå ägare.

Finns ingen intressestyrning

Vidare påstås att tjänsteutövningen skulle ha drag av särintressen. Antydningarna om att det funnits en medveten och intressestyrd rekrytering av handläggare känns som smutskastning. Länsstyrelsens rekrytering av medarbetare sker utifrån kompetens och kvalifikationer. När det gäller de medarbetare som (visserligen utan att namnges) har granskats, har ingen någon bakgrund som är i närheten av aktivistiska metoder, utan endast i öppen föreningsverksamhet.

Vi slår vakt om kulturhistorien också

Några av artiklarna låter påskina att kulturhistoriska intressen, som länsstyrelsen också har ett uppdrag att skydda, konsekvent är överkörda till förmån för vattenvårdsåtgärder. Ett bra exempel är planerna för dammen vid Järle kvarn i Nora kommun som tidningen berättat om. Dammen ägs av Naturvårdsverket som har ett naturreservat som förvaltas av länsstyrelsen vid Järleån. Redan för nio år sedan fick länsstyrelsen ett uppdrag av Naturvårdsverket att utreda hur dammen ska kunna användas och restaureras. Naturvårdsverket kom fram till att rivning av dammen och återställande av forsen är att föredra.

Nu ska frågan om tillstånd för Naturvårdsverkets åtgärder vid Järle kvarns damm upp för prövning i mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen har påtalat att rivning av dammen har betydande miljöpåverkan – av främst kulturhistoriska skäl.

Med dessa ord vill jag tillrättalägga den skeva bilden av hur Länsstyrelsen hanterar sin roll inom den statliga vattenpolitiken. Land Lantbruk har ett stort antal läsare inom den sfär där jag själv är uppvuxen. Därför vet jag hur angeläget det är att inte öka klyftan mellan land och stad. Jag vet hur viktigt det är att myndigheter och lantbruk och landsbygdsorganisationer samverkar för en levande landsbygd. I vårt län har samarbetet överlag fungerat mycket bra, inte minst just detta år då den extrema torkan drastiskt försämrat skördar och torrlagt vattendrag.

Maria Larsson

Landshövding Örebro län

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen