Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 8 september 2017

Ny mjölkplan: Minska byråkratin

Ett effektivare mjölkföretagande, lättare att expandera och mindre byråkrati. Det är några av målen i den nya handlingsplanen för mjölk.

 Under mjölkkrisen för två år sedan lämnade dåvarande LRF-ordförande Helena Jonsson över namnunderskrifter till stöd för svensk mjölk till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Under mjölkkrisen för två år sedan lämnade dåvarande LRF-ordförande Helena Jonsson över namnunderskrifter till stöd för svensk mjölk till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Det ursprungliga 87-punktersprogrammet för svensk mjölkproduktion har omvandlats till Handlingsplan Mjölk 2.0.

– Det är mycket positivt att näringen och myndigheterna nu fortsätter samarbetet från den tidigare handlingsplanen för mjölk till den här uppdaterade versionen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Det var under värsta mjölkkrisen för drygt två år sedan som regeringen tillsammans med branschens aktörer tog fram ett omfattande handlingsprogram.

Nya betesregler

Av den första handlingsplanens 87 åtgärder har drygt hälften slutrapporterats som godkända eller delvis genomförda. Några av de genomförda åtgärderna är nya flexiblare betesregler, ”Från Sverige-märket” och subventionering av helhetsrådgivning till företag med ekonomiska problem.

För flera av de icke avslutade åtgärderna har styrgruppen bedömt att det finns potential till fortsatt arbete till gagn för svensk mjölkproduktion. Därför lyfts en del av åtgärderna in i Handlingsplan Mjölk 2.0.

– Vi vill ha ett effektivare mjölkföretagande, tjäna mer pengar och göra det lättare för nya och expanderande företag, säger Jonas Carlberg, chef för LRF Mjölk.

Minska byråkrati

I dag är det en alltför omfattande byråkrati när man ska expandera.

– Vi vill sänka trösklarna och minska byråkratin.

Handlingsplaner för övriga produktionsgrenar inom lantbruket lyfter fram det svenska. Handlingsplanen för mjölken fokuserar mer på effektiviteten på gårdsnivå.

– Vi har prioriterat hårt. Nu är det 17 punkter vilket är färre än i andra planer. Nu ska vi börja jobba med det här.

Svår dialog

LRF Mjölk samordnar arbetet. I styrgruppen hoppas de också att få med länsstyrelserna och Livsmedelsverket.

Bland de områden som tas upp trycker Jonas Carlberg på processen kring miljötillstånd när lantbrukare ska bygga för fler än 400 djur.

– De drar ut på tiden och dialogen är svår med myndigheterna.

När det gäller Cap får man anpassa sig till den tidsplan som finns inom EU. (”Det är inte vi som bestämmer timingen”.)

– Forskningsfrågorna är också viktiga. Branschen måste vara mer aktiv.

Både Danmark och Finland är bättre på detta, de jobbar mer strukturerat, anser Jonas Carlberg.

Enklare regelverk

Byggfrågor generellt är viktiga att ta upp.

– För mjölkföretagarna är det en utmaning att expandera och bygga.

Många mjölkföretag beskriver dagens regel- och kontrollsituation som rättsosäker och ohållbar.

– Det måste bli en ändring på det, säger Jonas Carlberg. Förenklat regelverk och överblickbarhet är nödvändigt.

Ökad produktion är målet

På Jordbruksverket ser man fram mot att sätta i gång arbetet med den nya handlingsplanen.

– Jag hoppas att planen ska leda till minskad administrativ börda för mjölkbönderna och att de ska känna mindre oro för kontroller från myndigheter, säger Anders Egonson, divisionsdirektör på Jordbruksverket.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är nöjd med att branschaktörerna enats om en handlingsplan.

– Med livsmedelsstrategin har vi nu en sammanhållen politik för hela livsmedelskedjan med målet att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka, säger Sven-Erik Bucht.

FAKTA: Handlingsplan Mjölk 2.0

Handlingsplanen är ett gemensamt dokument för samarbete i olika frågor mellan branschaktörer och myndigheter.

Styrgruppen för Handlingsplan Mjölk 2.0 har representanter för LRF Mjölk, LRF, Jordbruksverket, SLU, Arla Foods och Växa Sverige. Företrädare för Näringsdepartementet finns med som adjungerad ledamot i styrgruppen.

De senaste tre decennierna har svensk mjölkproduktion förändrats i grunden. Antalet mjölkföretag har minskat med 86 procent och antalet mjölkkor har minskat med drygt 41 procent. Samtidigt har medelbesättningen ökat från 19 till 81 kor.

Svensk mjölkproduktions konkurrenskraft förutsätter möjligheter till en fortsatt strukturförändring, med följden att medelbesättningen blir större. Det innebär att fler mjölkföretag kommer att passera den gräns på 400 djurenheter som gör verksamheten tillståndspliktig.

Processen kring att bygga och expandera uppfattas av många mjölkföretagare som komplex och godtycklig. Särskilt tillståndsprövningen uppfattas som ett hinder för expansion.

I handlingsplanen krävs (bland annat):

* Förenklat miljöförfarande vid ny- och tillbyggnation.

* Effektivare investeringsstöd

* Anpassad beteslagstiftning

* Strategier för sänkta foderkostnader

* Managementutbildning för mjölkföretagare

Källa: Handlingsplan Mjölk 2.0.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen