Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 12 augusti

Olika åsikter om att sprida slam

En mer försiktig och bredare hållning i kretsloppsfrågor som tilltalar slamvännerna. Så kan förslaget till ny LRF-policy beskrivas.

 Per Pettersson, LRF Mälardalen, är för en ny kretsloppspolicy.
Bild 1/2 Per Pettersson, LRF Mälardalen, är för en ny kretsloppspolicy. FOTO: Lars Vernersson
 Torsten Torstensson, LRF Västergötland, är för den gamla policyn som togs fram 2017.
Bild 2/2 Torsten Torstensson, LRF Västergötland, är för den gamla policyn som togs fram 2017. FOTO: Stig Hedström

En viktig skillnad mellan de båda dokumenten är att i förslaget till ny policy är att nivåer och tidpunkter för återförande av ren fosfor ur avloppsslammet bortplockade vilket tilltalar slamvänner.

Mälardalen och Östergötland är av tradition de regioner som ser mest positivt på användandet av slam på åkermark. Per Pettersson, ordförande i LRF Mälardalen, tycker också att förslaget till ny kretsloppspolicy är bättre än den nuvarande.

”Varför inte använda det?”

– Jag förstår inte varför vi inte skulle använda det. Slammet ger en högre mullhalt och kadmiumet ligger på samma nivå som i handelsgödsel. Det har också konstaterats att plasten försvinner efter några år i marken, säger Per Pettersson.

Tidigare i år skickades förslaget ut på remiss till delegationer och regioner. Uppdrag och remissvar har enligt Jan Eksvärd redovisats för LRF Växtodling där LRFs styrelse är representerad. Alla LRF-regioner utom fem har svarat och dessa remissvar ska nu sammanställas av enheten för energiföretagande och miljö.

Ska inte sätta miljömålen

– LRF ska inte sätta miljömålen utan det är en fråga för branscherna. Det är ett beslut som förbundsstyrelsen har tagit, säger Jan Eksvärd.

LRF Västra Götaland, som låg bakom motionen om att utreda LRFs medverkan i Revaq, är däremot kritisk till förslaget. Regionen ifrågasätter framför allt att LRF skulle ställa miljökrav på som ger merkostnader för medlemmarna, exempelvis gällande enskilda avlopp.

Förordar nuvarande policy

Vad beträffar slam förordar LRF Västra Götaland skrivningarna i den nuvarande kretsloppspolicyn.

– Jag kan inte neka till att detta är en bredare policy men nu går också spetsen förlorad. Den är lättare att tolka i den riktning man själv gillar, säger Torsten Torstensson, mannen bakom motionen från 2017.

Det nya förslaget har breddats så tillvida att det innehåller avsnitt om mineralgödsel och stallgödsel.

Så förändras LRFs hållning om förslaget antas

Nuvarande policy: Samhället har i egenskap av förorenare har ansvaret för att bland annat växtnäringsämnen återförs med hög tillgänglighet utan att de innehåller föroreningar. 2030 ska 80 procent av fosforn i kretsloppet land–stad–land återföras till produktionen i ren form. Till 2050 är målsättningen 90 procent.

Föreslagen policy: I princip all växtnäring från tätorter – även kväve – bör ”på lång sikt” kunna användas i jordbruket. Mer precisa målsättningar överges.

Nuvarande policy: Höga målsättningar om återföring av ren fosfor leder i riktning mot förbränning av reningsverkens slam och utvinning av fosfor ur askan.

Föreslagen policy: Betonar vikten av källsortering i avloppen och hur man kan samla toalettvatten för hygienisering innan det sprids på åkrar.

LÄS MER: ”Skjuter LRF sina medlemmar i foten?”

Relaterade artiklar

Till toppen