Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 12 augusti 2019

Två år gammal policy skrotad - konsult tog fram en ny

Redan efter två år arbetar LRF med en ny kretsloppspolicy. Men uppdraget kommer inte från styrelsen eller ansvariga chefer – initiativet togs i stället av den inhyrde konsulten.

 Slammets användning inom lantbruket har varit en långvarig källa till konflikt inom LRF. Förslaget till ny kretsloppspolicy väcker därför blandade reaktioner.
Slammets användning inom lantbruket har varit en långvarig källa till konflikt inom LRF. Förslaget till ny kretsloppspolicy väcker därför blandade reaktioner. FOTO: Janne Andersson

LRF offentliggjorde i mars 2017 en kretsloppspolicy som med sina skrivningar i praktiken tog ställning mot slamspridning på åkermark. Den ersatte en 20 år gammal avfallspolicy.

På riksförbundsstämman samma år togs även ett beslut om att utreda LRFs medverkan i de kommunala reningsverkens certifieringsorgan Revaq.

Konsult ersatte tjänsteman

Efter att den då ansvarige tjänstemannen tillfälligt lämnat organisationen ersattes han delvis av konsulten Jan Eksvärd, tidigare mångårig LRF-tjänsteman. Jan Eksvärd fick i uppdrag att se över LRFs roll i Revaq.

– Det pågick en diskussion i Revaqs referensgrupp om att höja gränsvärdena för bland annat tungmetaller. Det ansåg vi ligga utanför LRFs kompetens och som representant för mottagarna av slammet kände vi oss kidnappade i frågan, säger Isabel Moretti, dåvarande chefen för LRFs enhet för energiföretagande och miljö.

Helt nyskrivet dokument

I februari 2019 presenterade Jan Eksvärd resultatet av sitt arbete vilket i stället för en komplettering hade förbytts till ett förslag om en helt nyskriven kretsloppspolicy som alltså skulle ersätta det dokument som antagits två år tidigare.

– Min bedömning var att policyn från 2017 var bra men inte fullständig. Det fanns ansvarsfrågor som vi behövde svara på, exempelvis hur stora åtaganden en organisation som LRF ska ha. Men jag tog aldrig initiativ till någon ny kretsloppspolicy, säger Isabel Moretti.

Inget uppdrag från styrelsen

Enligt Lennart Nilsson, ledamot i riksförbundsstyrelsen och vice ordförande i LRF Växtodling, har inte heller riksförbundsstyrelsen gett uppdrag om att ta fram en ny policy.

– Styrelsen har inte gett något annat uppdrag än det som kommer från stämman. Det händer otroligt mycket inom LRF utan att det kommer från styrelsen, säger Lennart Nilsson.

Kraftig ökning av slammet i jordbruket

Användandet av avloppsslam i jordbruksmark ökade kraftigt från 50 950 ton TS 2014 till 69 506 ton TS 2016. Jordbrukets andel steg därmed från 25 till 34 procent.

Framför allt är det kategorin ”annan användning” som har minskat. Därmed ligger andelarna för anläggningsjord och deponitäckning kvar på ungefär samma nivåer.

Totalt producerar de svenska reningsverken varje år drygt 200 000 ton TS avloppsslam.

Källa: SCB

Små ändringar blev stora

Konsulten Jan Eksvärd menar däremot att hans uppdrag utgick från ett styrelsebeslut i september 2018. Syftet var att ge policyn ett bredare anslag än att i första hand fokusera på återvinning av fosfor. Dessutom fanns det beslut tagna LRFs styrelse och av LRF Växtodling som skulle infogas.

– Först trodde jag att det handlade om ganska små ändringar men jag såg det som min uppgift som expert att delge min bedömning av det samlade växtnäringsläget, säger Jan Eksvärd.

Redovisade du för styrelsen att du ansåg att det behövdes ett helt nytt dokument?

– Nej, det var mitt eget initiativ bland annat utifrån innehållet i den miljöpolicy som riksförbundsstyrelsen hade antagit 2018 och LRF Växtodlings handlingsprogram, säger Jan Eksvärd.

Bilden bekräftas delvis av enhetschefen Hilda Runsten, som tillträdde i december 2018, förutom att hon menar att Jan Eksvärd började med arbetet redan under sommaren, alltså innan styrelsemötet i september.

LRFs man i slamutredning

– Som jag har uppfattat det hela är detta inget som har skett med anledning av stämmobeslutet från 2017, säger Hilda Runsten.

Utöver uppdraget för LRF sitter Jan Eksvärd på förslag från LRF även med som expert i den statliga utredning som ska arbeta året ut med uppdraget att föreslå förbud för slamspridning på åkermark och krav på återvinning av fosfor. Utfallet kommer att bli avgörande för slammets framtid.

LÄS MER: Ingen plats för slam i ny LRF-policy

Relaterade artiklar

Till toppen