Måste jag betala för vägen?

En så kallad ga-väg måste förvaltas och bekostas av alla som ingår i samfällighetsföreningen, skriver Land Lantbruks jurist Jessica Wieslander.

Jessica Wieslander, jurist.
Jessica Wieslander, jurist.

Fråga: Jag har andel i en ga-väg och undrar om vägföreningen kan ta vilka beslut som helst? Det blir stora kostnader för mig som jag inte kan påverka.

Juristen svarar: Vägen är en gemensamhetsanläggning. Det betyder att Lantmäteriet vid en anläggningsförrättning har bestämt att vägen ska användas och skötas gemensamt av ett antal fastigheter som bedömts ha behov av vägen.

Dessutom har Lantmäteriet beslutat att vägen ska förvaltas av en samfällighetsförening.

Att det finns en förening medför att alla inte behöver vara överens om allt. Majoriteten kan rösta igenom beslut. För det mesta räcker enkel majoritet, men i vissa fall krävs kvalificerad (två tredjedels) majoritet. Det gäller till exempel beslut att sälja fast egendom eller att upplåta nyttjanderätt för längre tid än fem år.

Men, föreningen kan inte ta vilka beslut som helst även om det finns tillräcklig majoritet.

Gränserna för vad föreningen kan göra sätts av lagen om förvaltning av samfälligheter, föreningens stadgar och inte minst av vad som är ändamålet med den anläggning föreningen förvaltar.

Ändamålet kan du läsa ut i anläggningsbeslutet som lantmäteriet fattade när gemensamhetsanläggningen bildades.

En samfällighetsförening får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose. Föreningen får inte heller besluta om åtgärder som medför betydande kostnadsökningar eller andra olägenheter som skadar deltagarnas enskilda intressen. Man kan säga att föreningens uppgift är att förvalta anläggningen – inte att vidareutveckla den.

Ibland är det enkelt att se att ett beslut är verksamhetsfrämmande och därmed inte ryms inom området som föreningen har mandat att besluta om. I vissa fall är det svårare att dra den gränsen.

Ett exempel på ogiltigt beslut är en vägförening som bestämde att en grusväg skulle asfalteras. Även om det kan tyckas att asfaltering ligger inom ändamålet vägförvaltning, så medförde en sådan åtgärd att det blev en standardförbättring och en avsevärd höjning av utdebiteringen mot medlemmarna.

Om du tycker att föreningen har fattat ett ogiltigt beslut kan du klandra beslutet till mark- och miljödomstolen. Det ska göras inom fyra veckor från beslutsdagen.

Jessica Wieslander, jurist, Berggren & Stoltz