Myndigheter oense om hur skogliga termer ska definieras – hur svårt kan det vara?

Vet du vad ”skog” betyder? Eller ”skogsbruk”? Det kan tyckas vara en enkel fråga, men för myndigheterna som ansvarar för statistik om skog, skogsmark och skogsbruk har det inte gått att enas om vad orden betyder.

FOTO: MONTAGE: GUNNAR ANDERSSON

Hur svårt kan det egentligen vara att komma överens om vad exempelvis ”skog”, ”skogsmark” eller ”skogsbruk” betyder? Tydligen väldigt svårt. I alla fall om man tillhör de myndigheter som producerar statistik om skog, skogsmark och skogsbruk.

Det visade sig vid ett seminarium arrangerat av KSLA, Kungliga skogs- och lantbruksakademin, som KSLA:s nyhetsbrev rapporterar om.

Skapa samsyn

Syftet med seminariet var att redogöra för och diskutera resultatet av en serie rundabordssamtal mellan KSLA och de svenska myndigheter som på något sätt ansvarar för att producera officiell statistik om skog. Rundabordssamtalen syftade till att skapa en större samsyn mellan myndigheterna om ett antal centrala begrepp inom skogen.

Utgångspunkt i rapport

Som utgångspunkt för seminariet fanns en rapport om skogliga begrepp och definitioner skriven av Monika Stridsman, ordförande i KSLA:s skogsavdelning och Tomas Lundmark, professor vid SLU, institutionen för skogens ekologi och skötsel.

Monika Stridsman menar att det är viktigt att parterna har samma förståelse för vad som menas med olika begrepp och att det i dag saknas entydiga definitioner, samt att det förekommer begrepp som överlappar varandra.

Monika Stridsman, ordförande i KSLA:s skogsavdelning.
Monika Stridsman, ordförande i KSLA:s skogsavdelning. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

– Det är viktigt att olika aktörer och intressenter i skogen har ett gemensamt språk så att man inte talar förbi och missförstår varandra. Väl definierade begrepp är också viktigt när det gäller statistik och lagstiftning, säger Monika Stridsman.

Svårare än man trott

Men det som verkade enkelt visade sig vara mycket svårare än man kunde tro.

– Vi lärde oss att det här med att definiera begrepp kan driva konflikter även om syftet är det motsatta, att försöka enas om gemensamma begrepp, konstaterar Monika Stridsman.

Myndigheterna kunde inte enas om definitionen av ett antal centrala begrepp som exempelvis ”skog” ”skogsbruk” och ”skogsmark”.

– Vi tyckte att det var en bra idé och tänkte att vi skulle kunna enas om alla de begrepp som cirkulerar både nationellt och internationellt, men det visade sig ju vara mycket mer komplicerat än vad vi kunde tänka oss. Vad det egentligen beror på är svårt att veta, men det kan ju vara så att det har att göra med myndigheternas olika uppdrag, säger Monika Stridsman.

Enades om en sak

En sak lyckades dock seminariet enas om. Att det finns ett tydligt behov av att arbeta mot mer gemensamma begrepp och definitioner inom skogssektorn.

– Jag lovade att KSLA skulle föra processen vidare och det har vi gjort, säger Monika Stridsman.

KSLA:s skogsavdelning tillsatte en grupp som nu tagit fram ett förslag på hur processen kan tas vidare. Det som skulle bli en bred överenskommelse om definitionen av skogliga begrepp har nu landat i att KSLA ska ta fram en egen definition av begreppet ”skogsbruk”.

– Förslaget är ännu i sin linda, men tanken är att det ska finnas en bred definition av skogsbruk som innefattar alla former av skogsförvaltning. Allt ifrån virkesproduktion till naturvård av olika slag. Även förvaltning som innebär att skogen ”får sköta sig själv” bör inrymmas, eftersom vi menar att allt hänger ihop, berättar Monika Stridsman.