Rekordstora älgbetesskador i Norrland

Rekordstora älgbetesskador på vissa håll har konstaterats i Norrland, efter Skogsstyrelsens årliga inventering där.

FOTO: SKOGSSTYRELSEN

På vissa håll är skadorna i en omfattning som aldrig tidigare har uppmätts. Enligt Skogsstyrelsen har viltbetesskadorna ökat i framför allt den norrländska tallskogen. Skadornas omfattning beror bland annat på den snörika vintern och rik förekomst på älg.

– Nästan alla områden uppvisar årsskador på mer än tio procent vilket är helt bedrövligt. Det finns inte tillräckligt många oskadade stammar kvar i ungskogen för att klara det uppsatta målet. Skadorna innebär vanligtvis inte att tallen dör men leder till minskad tillväxt i skogen, försämrad kvalitet och betydande ekonomiska förluster för skogsägaren, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i en skriftlig kommentar.

Inget blev godkänt

Enligt Skogsstyrelsen klarade inget av 19 inventerade älgförvaltningsområden gränsen för godkänt, där maximalt fem procent av stammarna ska ha skador från senaste året, eller 2 procent i svagare marker. Vissa områden i Jämtland har skador på varannan tall under senaste året.

– Alla involverade aktörer behöver inse allvaret i situationen och nu göra kraftiga och samordnade ansträngningar i de flesta av de inventerade områdena, säger Christer Kalén.

Rapporten finns tillgänglig här.

LÄS OCKSÅ: Varannan ungtall i Svealand har betesskador