Så fixar du foder till fåren i torkan

Den som har får och lamm har i likhet med alla andra lantbruksdjurägare problem att få tag i foder. Därför har Gård & Djurhälsan tagit fram en tipslista specifikt för dessa djur.

FOTO: MOSTPHOTOS

Lamm och får kräver en speciell hantering både utifrån djurens förutsättningar och näringsbehov. Listen innefattar sju åtgärder och tips som är speciellt avsedda att använda i den rådande torkan, men som till även är genrellt tillämpbara, som har hämtats från Gård & Djurhälsan.

1. Vänj av lammen från tackorna

Avvänjning av lammen från tackorna kan ske om lammen är över sex veckor och det inte sker någon tillväxt som en följd av foderbrist. Mjölken är då ofta näringsfattig, samtidigt som tackor utan lamm klarar sig på minimalt med bete. Havre eller kort kan användas som tillskott.

2. Ge tillskottsfoder till lammen

Protein och energi kräver för att lammen ska växa och utvecklas. Fri tillgång till foder ökar chansen att lammen växer. Om fodret är spannmål går det att blanda korn, havre och vete ihop med koncentrat, eller ret sojamjölk börja försiktigt och öka efter hand.

3. Ge fri tillgång till salt, mineraler och vatten

Mineraler och salt är helt avgörande för de flesta funktioner i kroppen och om detta finns så kan djuren enklare tillgodogöra sig de andra resurserna som finns, även om de är knappa.

4. Säkerställ att djuren har skugga tillgänglig

Samtliga djur måste skyddas från solen och värmen, som är påfrestande för djuren, minskar konsumptionen av foder och betek samt kan skada baggarnas spermier inför kommande betäckningar.

5. Finns ytor där det går att etablera nytt foder och bete?

En möjlighet är att så in en vårgröda med vallgräs, vilket dock kräver regn. Om strategin fungerar går det att skörda en gång till och att låta djuren beta under senhösten och att så en normal vårgröda nästa år.

6. Finns alternativa fodermedel?

Det går att planera ett år av fodring med halm som utgångspunkt, om man kombinerar fodermedlen rätt. Djuren anpassar sig efter olika förutsättningar vad gäller foder. Här finns bra litteratur, exempelvis ”Okonventionella fodermedel till idisslare”. Vid funderingar på import kan man läsa om reglerna på Gård & Djurhälsans hemsida.

7. Ring Gård & Djurhälsan

Utifrån de resurser som finns går det att planera och utvärdera de nuvarande situationen och planera inför kommande års produktion. Det finns många alternativ, att ta djur ur produktion, ändra på tidpunkter för lammning och att fundera på hur man ska minska mängden foderspill.

Här kan du läsa mer om tipsen.

LÄS OCKSÅ: Åtgärderna som kan hjälpa i torkan