Så kan du skapa ett rikare växtliv

Det krävs inte så stora insatser för att få ett rikare växt- och djurliv i sina jordbruksmarker. Länsstyrelserna har tagit fram en receptsamling för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet.

Biotopskydd på Öland.
Biotopskydd på Öland. FOTO: MARIE HENNINGSSON

– Det är tack vare våra lantbrukare och deras betande djur som vi har den rika biologiska mångfald som vi faktiskt har i Sverige. Men genom att göra små insatser så kan man faktiskt få en ännu större biologisk mångfald. Till exempel genom att röja fram en stenmur, spara rätts sorts blommande och bärande buskar med mera, säger Karin Sandberg, biolog på länsstyrelsen i Västmanland.

Enformigt landskap

Många fåglar, småkryp, mossor, lavar och blommor minskar i Sverige. Det finns flera orsaker till det, men en stor bidragande orsak är att landskapet i dag blir alltmer enformigt när lantbrukare, för att få bättre lönsamhet i sina företag, tvingas rationalisera odlingslandskapet.

Karin Sandberg är biologen bakom receptsamlingen för biologisk mångfald.
Karin Sandberg är biologen bakom receptsamlingen för biologisk mångfald. FOTO: LÄNSSTYRELSENS VÄSTMANLAND

– Genom att ta fram den här receptsamlingen vill vi sätta fokus på element för element i landskapet. Om man har en stenmur eller ett småvatten ska man genom att läsa om just det elementet både få kunskap om vilka arter som gynnas om man sköter om det och också få förslag på vad man ska göra och inte göra, säger Karin Sandberg.

Recept på biologisk mångfald:

Småvatten:

· Plantera inte in fisk eller kräftor.

· Om du har flera småvatten, bind gärna ihop dem, det räcker om det är grönområden som binder samman dem.

· Kantzonen är viktig att sköta. Plöj den inte, använde inte konstgödsel eller bekämpningsmedel.

· Bästa skötseln av kantzonen står betesdjur för.

Stöd: Det finns stöd att söka för att anlägga eller restaurera våtmarker och dammar i odlingslandskapet. Syftet är att bevara och förstärka biologisk mångfald som gynnas av vatten i landskapet eller att förbättra vattenkvalitet i våra sjöar, vattendrag och hav genom att rena vatten från växtnäringsämnen. När våtmarken är anlagd kan du gå in i ett femårigt åtagande och få miljöersättning för skötsel av våtmarker.

Mulmknäpparen trivs i ekar och andra grova äldre lövträd.
Mulmknäpparen trivs i ekar och andra grova äldre lövträd. FOTO: LÄNSSTYRELSENS VÄSTMANLAND

Död ved:

· Mest värdefullt är om döda träd får stå kvar. Även träd och grova grenar som fallit gör mest nytta om de får ligga kvar.

Bryn med blommande buskar eller träd:

· Spara blommande buskar och träd i bryn mellan öppna marker och skogskanter. Exempel på bra buskar och träd är apel, fågelbär, hägg, oxel, brakved, hassel, hägg, nypon med mera.

Sten:

· Du kan göra ett nytt röse eller mur av sten fria från jord.

· Stenen ska ligga i solbelyst läge och vara fri från lövsly och buskar. Spara gärna däremot bärande och blommande buskar.

Praktbyxbin trivs i sandiga ängsmarker.
Praktbyxbin trivs i sandiga ängsmarker. FOTO: LÄNSSTYRELSENS VÄSTMANLAND