Så mycket skog skyddas i Sverige

Drygt en fjärdedel av Sveriges skog är antingen formellt skyddad, frivilligt avsatt, lämnad som hänsynsyta eller improduktiv. Det visar helt ny statistik som Statistiska centralbyrån publicerar.

Biotopskydd är ett sätt att formellt skydda skog.
Biotopskydd är ett sätt att formellt skydda skog. FOTO: OLANDSFOKUS

Hittills har det inte funnits någon samlad statistik på hur mycket skog som på olika sätt är undantagen från skogsbruk. Nu presenteras första gången en samlad officiell statistik över hur mycket formellt skyddad och frivilligt avsatt skog som finns, hur mycket skogsägare lämnat som miljöhänsyn och hur mycket improduktiv skog vi har i Sverige.

En utmaning

Det är Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har tagit fram statistiken i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och SCB, som också är den myndighet som publicerar den officiella statistiken.

– En utmaning i arbetet har varit att ett och samma skogsområde kan beröras av överlappande ställningstaganden från både skogsägare och myndigheter, till exempel i form av frivillig avsättning, Natura 2000 eller naturreservat. För att bygga enhetlig statistik har vi därför lagt ned en stor arbetsinsats på att göra beräkningar så att sådana arealer inte dubbelredovisas, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger i ett pressmeddelande.

Formellt skyddad skog

Den nya statistiken visar att det vid utgången av 2018 fanns totalt 2,3 miljoner hektar formellt skyddad skogsmark, vilket motsvarar nio procent av Sveriges hela skogsmark. Men i den siffran ingår även improduktiv skogsmark och räknar man istället bara den produktiva skogsmarken som är formellt skyddad är siffran istället 1,4 miljoner hektar, vilket motsvarar sex procent av landets hela produktiva skogsmark. Över hälften, eller 62 procent av den formellt skyddade skogsmarken, finns i Sveriges fjällnära region.

Fakta: Definitioner

Formellt skyddad skogsmark

Omfattar nationalpark, naturreservat, biotopskyddsområde, naturvårdsavtal och Natura 2000-områden. I naturvårdsavtalen ingår ekoparksavtal och vitryggsavtal. Även inomstatliga överenskommelser och markersatta områden som saknar beslut betraktas som formellt skyddad skog.

Frivilliga avsättningar

Områden med produktiv skogsmark där markägaren frivilligt har fattat beslut om att åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljön och/eller sociala värden inte ska utföras.

Hänsynsytor

Mindre områden som frivilligt eller enligt skogsvårdslagen lämnats vid föryngringsavverkning.

Improduktiv skogsmark

Den skogsmark som i genomsnitt producerar mindre än en kubikmeter virke per hektar och år.

Källa: Skogsstyrelsen

Frivilliga avsättningar

När det gäller frivilliga avsättningar av produktiv skogsmark där markägaren själv valt områden där de inte ska utföra åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden så omfattar den ytan drygt 1,2 miljoner hektar. Det motsvarar fem procent av Sveriges produktiva skogsmark. En tredje kategori är de hänsynsytor som lämnats vid föryngringsavverkning. För 2018 är de skattade till att omfatta knappt en halv miljon hektar, vilket motsvarar två procent av landets produktiva skogsmark.

Improduktiv skogsmark

Förutom den formellt skyddade skogsmarken, de frivilliga avsättningarna och lämnade hänsynsytor visar statistiken också att den improduktiva skogsmarken omfattar totalt 4,5 miljoner hektar, eller 16 procent av Sveriges hela skogsmark. Här finns dock en del mark som även har någon form av formellt skydd. Om man bara räknar den improduktiva skogsmark som inte överlappar formellt skydd blir omfattningen istället 3,2 miljoner hektar, eller 12 procent av Sveriges totala skogsmark. Det mesta av den improduktiva skogsmarken finns i de nordliga delarna av landet.

Vill inte summera

I rapporten vill SCB inte summera siffrorna i de olika kategorierna eftersom de olika formerna har unika och specifika data med statistiska möjligheter och begränsningar. Statistiken för de olika formerna har därför beräknats på lite olika sätt och valet av metod har styrts av tillgången till data. De olika formerna som redovisas har även olika juridisk innebörd, sammansättning och statistisk kvalité vilket kan göra summeringar missvisande, skriver SCB i rapporten.

Gör det ändå

Vill man ändå välja att summera siffrorna för hur mycket produktiv skogsmark som av olika skäl inte brukas så blir siffran 13 procent. Räknar man även in den skogsmark som klassas som improduktiv är det 28 procent av Sveriges skog som inte brukas.