Så vill SKL ändra i strandskyddet på landsbygden

Ändra på lagstiftningen sa att det blir lättare att bygga i strandnära lägen på landsbygden. Det skriver Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

FOTO: ANN LINDÉN

På landsbygden har lagstiftningen om strandskydd, och statliga myndigheters strikta tillämpning av den, fått orimliga konsekvenser. Det är beklagligt eftersom kommunerna behöver skapa attraktiva boendemiljöer för att utvecklas och locka nya invånare, skriver SKLs ordförande Lena Micko, S.

SKL föreslår därför i en remiss att regering och riksdag ändrar lagstiftningen på ett antal punkter:

1. Ta bort kravet att kommuner ska peka ut särskilda geografiska områden, så kallade LIS-områden, för att enklare kunna upphäva eller ge dispens från strandskyddet. SKL föreslår i stället generella kriterier som, i varje enskilt fall, kan ligga till grund för att pröva byggande i strandnära lägen på landsbygden.

2. Ta bort kravet att strandnära bostäder på landsbygden måste byggas i anslutning till befintliga bostadshus. Sambandet mellan bebyggelsen är oftare socialt än geografiskt. En by kan omfatta flera kvadratkilometer. SKL föreslår en lagändring som låter kommuner ta hänsyn till sociala samband och lokala förhållanden.

3. Inför två nya skäl för när kommuner får upphäva eller ge dispens från strandskyddet. Ett skäl ska vara att det på den aktuella platsen inte finns ett växt- och djurliv som är beroende av det unika mötet mellan land och vatten. Det andra ska vara att den planerade åtgärden inte påverkar allmänhetens tillgång till stränder.

4. Ge kommuner möjlighet att i vissa fall upphäva strandskyddet utan samband med detaljplaneläggning.

LÄS MER: Stor satsning ska skydda strandkanten

LÄS MER: Så ser partierna på strandskyddet