Sänkt arrendeavgift på grund av torkan?

I veckan svarar experten Jessica Wieslander, jurist på LRF Konsult, på huruvida det är möjligt att få sänkta arrendeavgifter, när intäkterna är lägre efter sommarens torka.

Jessica Wieslander, jurist på LRF Konsult, svarar på läsarnas frågor.
Jessica Wieslander, jurist på LRF Konsult, svarar på läsarnas frågor. FOTO: LRF KONSULT

Fråga: Jag arrenderar åkermark och har som så många andra drabbats hårt av sommarens torka. Måste jag betala samma höga arrendeavgift som vanligt fast mina intäkter från arrendestället blir väsentligt mycket lägre?

Svar: Kännetecknande för ett arrendeförhållande är att arrendatorn har en egen besittning till arrendestället. Arrendatorn träder alltså i jordägarens ställe så länge arrendet pågår. Det betyder att arrendatorn ska vårda arrendestället som om det vore hans eget och att han vid eldsvåda eller naturkatastrofer ska vidta åtgärder för att begränsa skadorna i samma utsträckning som jordägaren själv har ett sådant ansvar.

I linje med detta är det också i första hand arrendatorn som bär risken för att skörden vissa år kan bli både bättre och sämre än beräknat.

Utgångspunkten är därför att under en löpande arrendeperiod är parterna bundna av den avtalade arrendeavgiften. Att inte betala hela den avtalade avgiften i tid kan leda till att arrenderätten förverkas.

Med detta sagt finns det vissa fall då jordägaren inte kan ta ut den avtalade avgiften. Ett sådant fall är om det uppstår hinder i arrenderätten för arrendatorn genom att arrendeställets ägor minskas eller försämras på grund av naturhändelse. Då har arrendatorn inte bara rätt att få avgiften sänkt, utan kan också få en rätt att säga upp arrendet under pågående period.

En annan möjlighet är att åberopa den så kallade generalklausulen i 36 § avtalslagen som ger vissa, dock mycket begränsade, möjligheter att få ett avtal jämkat om innehållet har blivit oskäligt som en följd av förhållanden som inträffar efter det att avtalet ingås.

Dessutom finns en allmän avtalsrättslig princip om force majeure. Begreppet innebär att en avtalspart vid extrema förhållanden som avtalsparten inte kan råda över kan bli befriad från att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet.

Det är nästan omöjligt att förutspå om en arrendator i något fall skulle kunna få avgiften sänkt under pågående period på grund av den extrema torkan, men utrymmet för en sådan lagtolkning är litet.

I tider av akut kris blir dock juridiken ganska sekundär. En process tar lång tid att driva och om någon av parterna kommer på obestånd under tiden kan slutresultatet bli ointressant. Även jordägaren har ett intresse av arrendatorn ska kunna driva lantbruket vidare och därför bör frivilliga omförhandlingar av avgiften vara möjliga och lämpliga i de flesta fall.

Jessica Wieslander,

Jurist LRF Konsult

LÄS MER: Hur skriver vi avtal om solpaneler?