Skjuter LRF sina medlemmar i foten med den nya kretskoppspolicyn?

Med argumentet ”försiktighetsprincipen” bleknar vetenskap och beprövad kunskap tycker skribenterna Kersti Linderholm och Per Sandberg i ett debattinlägg där de menar att få gödselmedel är så väl analyserat som slam.

Hushållningssällskapets försöksfält med avloppsslam från Igelösa utanför Lund.
Hushållningssällskapets försöksfält med avloppsslam från Igelösa utanför Lund. FOTO: GÖRAN BERGLUND

En motion om slam till LRF:s stämma utgår från en nytagen kretsloppspolicy. Policyn verkar vara dåligt känd och svår att få tag i, förutom via utskick från motionsställaren. Som policyn är skriven är det tveksamt om stallgödsel kan användas då ”föroreningar skall sorteras ut såväl uppströms som nedströms och inte tillföras ekosystemen”. Detta bäddar för krav på omfattande analyser på importerat foder och utvinning av fosfor ur stallgödsel.

Få gödselmedel är så väl analyserat som slam. Runt 2 000 analyser görs per år. Det innebär att cirka 90 miljoner kronor har lagts på rutinanalyser sedan LRF:s första slambojkott för snart 30 år sedan. Många tiotals miljoner har dessutom lagts på forskning och uppströmsarbete. Tre regeringsuppdrag har utförts av Naturvårdsverket och alla har kommit fram till att det är metallerna, främst kadmium som är problemet för marken.

Ämnen som finns i vår mat och vår vardag blir plötsligt ett stort problem när de återfinns i människans gödsel, men inte djurens - än. En okänd mängd metaller importeras i mat och foder. Officiella stallgödselanalyser är 20 år gamla. Men hur ser stallgödseln ut idag? Och kan vi odla de jordar som naturligt har högre halter kadmium?

Svenska långliggande försök visar att slam ökar markens mullhalt och bördighet. Mikrolivet gynnas, liksom daggmaskarna. Grödan påverkas positivt. Oberoende utredningar drar slutsatsen att lång tids slamgödsling inte är ett problem för jordens ekosystem eller människors hälsa. Att använda kvalitetssäkrat slam är en möjlighet för växtodlare att berika sin jord, men är även en vinst för flera av våra miljömål.

Användning av slam ger mindre utsläpp av växthusgaser än förbränning och utvinning av fosfor. Övergödningen minskar eftersom växtnäringen utnyttjas. Slutligen leder användningen av slam till att samhället ständigt sätts under lupp och att våra vatten därmed blir renare. Resultatet är ett av världens renaste slam.

Med argumentet ”försiktighetsprincipen” bleknar vetenskap och beprövad kunskap. Skjuter LRF sina medlemmar i foten med den nya policyn? Den kan få oanade konsekvenser för både djurhållare, växtodlare och framförallt vår gemensamma miljö.