Slå vakt om åkermarken – den behövs för lantbruket

Jordbruksmark exploateras mot bättre vetande. Kommunerna behöver hejda denna utveckling som tar lång tid att vända, skriver debattören.

Debattören uppmanar kommuner att bromsa trenden med exploatering av åkermark.
Debattören uppmanar kommuner att bromsa trenden med exploatering av åkermark. FOTO: HANS DAHLGREN

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Torkan sommaren 2018 borde vara en väckarklocka. Det räcker inte med att varje hushåll ska kunna klara sin matförsörjning en vecka. Vad händer om krisen skulle vara mer än en vecka eller om det på grund av klimatförändringar eller av andra orsaker blir brist på baslivsmedel i världen?

Svenskt jordbruk klarar i dag inte att producera tillräckligt med mat för att försörja vår befolkning. Vi importerar ungefär hälften av vår mat och det är inte bara kaffe, te och exotiska frukter. Importen av sådant som vi själv kan producera har ökat kraftigt och uppgår idag till närmare en tredjedel av vår konsumtion. Förra året svarade importen för 36 procent av köttkonsumtionen, 28 procent av spannmålen och 34 procent av ägg och mejerivaror. Det är en oroande utveckling eftersom det tar lång tid att vända trenden.

Mot denna bakgrund känns det helgalet att låta köpcentra, bostäder och industriområden breda ut sig på god åkermark när det i de allra flesta fall finns annan mark att ta i anspråk. Skyddet av jordbruksmarken är reglerat i lag (3 kap. 4 § Miljöbalken). Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Problemet är att många kommuner planerar och beslutar som om de inte kände till denna stoppregel. Men genom ett antal domar i Mark- och miljööverdomstolen under det senaste året har rättsläget klarnat. De prejudicerande domarna anger bland annat…

… att "brukningsvärd jordbruksmark" inte endast omfattar de bördigaste jordarna utan gäller i stort sett all jordbruksmark, även om den inte brukas just för tillfället. Brukningsvärd jordbruksmark är inte bara åkermark utan också betesmark.

… att detaljplaner på jordbruksmark har upphävts med motiveringen att det saknats utredning av möjliga lokaliseringsalternativ.

… att byggnadslov till vindkraftverk, som är ett "väsentligt samhällsintresse", har upphävts då domstolen bedömt att annan mark skulle kunna användas i stället.

… att de ärenden som prövats i högsta instans inte bara ligger i södra Sverige

… att högsta instans har haft en mer restriktiv bedömning av exploatering av jordbruksmark än underinstanserna.

Varför exploateras jordbruksmark mot bättre vetande? I en del fall kan det kan det vara gamla detaljplaner som inte utnyttjas förrän nu. Då är det som regel för sent att engagera sig. Men i övrigt är det viktigt att klargöra för kommunen att jordbruksmarken är en resurs som behövs för vår framtida matförsörjning. Att exploatera jordbruksmark är ofta det kortsiktigt billigaste alternativet. Säljaren av jordbruksmarken får bra betalt och motsätter sig inte.

Vi behöver inse att tiderna har förändrats. Sveriges befolkning ökar samtidigt som vår egen förmåga till livsmedelsförsörjning försämras. Den snabba ökningen av skördarna som vi hade under 1970- och 80-talen gäller inte längre. Vi måste också ta höjd för vad klimatförändringarna kan komma att innebära för jordbruket.

Därför bör kommunerna ompröva sina översiktsplaner och så långt möjligt se till att jordbruksmarken bevaras. Plan- och bygglagen bör ändras så att länsstyrelserna får rätt att ingripa mot en plan som strider mot reglerna i miljöbalken om jordbruksmark.

Länsstyrelserna arbete med regionala livsmedelsstrategier ska inte främst gälla att lansera exklusiva svenska delikatesser på världsmarknaden utan de regionala förutsättningarna för långsiktigt hållbar produktion av livsmedel bör stå i fokus. Jordbruksverket borde ha en mer aktiv roll när det gäller att slå vakt om jordbruksmarken och stödja kommunerna i detta sammanhang.

Alla som känner ansvar för vår framtida livsmedelsförsörjning har skäl att reagera mot en oförnuftig exploatering av jordbruksmark. De senaste årens rättsfall visar också att det lönar sig att överklaga.

Arne Joelsson

Föreningen Den Goda Jorden