Småskaligt jordbruk leder till en värld utan hunger

Världshungerdagen den 16 oktober uppmärksammas årligen av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. 870 miljoner människor lever i hunger. Storskaligt industrijordbruk breder ut sig över världens odlingsbara mark.

Tillsammans med transnationella företags uppköp och leasande av stora markarealer - inte minst för odling av agrobränslen - driver det på fenomenet landgrabbing. De senaste åren har affärer gjorts upp om storskaliga marköverlåtelser motsvarande Sveriges och Tysklands yta. Fattiga småbrukare trängs bort från sin mark och får allt svårare att försörja sig.

Det är därför uppseendeväckande att FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva och Europeiska utvecklingsbanken EBRD:s ordförande Suma Chakrabarti i en artikel i Wall Street Journal i september uppmanar regeringar att öka satsningen på storskaligt industrijordbruk och att det bör vara drivande i global matproduktion. De nämner knappt småbrukare och småbrukets betydelse för matproduktion och försörjning ignoreras. Detta trots att agroekologiskt småskaligt jordbruk är mer effektivt och hållbart än storskaligt jordbruk, enligt FN:s särskilde rapportör för rätten till mat. Siffror från FAO visar att familjejordbruk står för 60 procent av livsmedelsproduktionen och 70 procent av arbetstillfällena i Latinamerika.

Artikeln har väckt starka reaktioner hos den globala småbrukarrörelsen La Vía Campesina och andra som jobbar för en småskalig och hållbar jordbruksmodell. Den utveckling som FAO och EBRD förespråkar ignorerar de miljöförstöringar och kränkningar av mänskliga rättigheter som följer i spåren av industrijordbruket och bortser från småbrukares centrala roll i global matproduktion. Graziano da Silva som tidigare talat sig varm om småbrukares betydelse gör nu en helomvändning. Han går okritiskt storföretagens ärenden och förespråkar regler som förenklar etablering av storskaligt jordbruk. Hur ska FAO uppfylla sitt uppdrag att utrota hungern och förbättra levnadsvillkoren för människor på landsbygden med en sådan utveckling?

Det här går också på tvärs med FAO:s nya riktlinjer för mark-, fiske- och skogsrättigheter. Dessa riktlinjer är ett internationellt instrument för ansvarsfull styrning och förvaltning av ägande- och nyttjanderätter av naturresurser. De är tänkta att trygga livsmedelsförsörjningen genom att säkra tillgången till mark, fiske och skogar. Riktlinjerna har fått brett stöd och antogs efter en öppen rådgivningsprocess. Även om principerna inte förbjuder landgrabbing finns mekanismer tänkta att skydda lokala, utsatta grupper.

Regeringen bör arbeta för att implementera riktlinjerna i Sverige och globalt. EU:s jordbrukspolitik måste förändras för att stödja ett agroekologiskt småskaligt jordbruk, återuppodla nedlagd åkermark och återfå förlorad självförsörjning av livsmedel. Sverige måste stödja andra länders möjlighet till självförsörjning och matsuveränitet. Endast så kan vi åstadkomma ett hållbart jordbruk och en värld utan hunger.

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined