Vädjan till bönder: "Upphör med slamspridning"

Den svenska mjölknäringen har stora problem idag, men många konsumenter vill hjälpa till. Det finns dock en allvarlig fråga som måste åtgärdas snarast.

Det gäller slamspridning på jordbruksmark. Att slam inte sprids på mjölkgårdar är otillräckligt, när det kan spridas på andra gårdar. Världshälsoorganisationen WHO har klargjort att miljögifter i slammet avdunstar och faller ned på all gröda, exempelvis betesmark, oavsett var slammet sprids. Att miljögifter når mjölk i form av luftnedfall på betesmark står idag klart.

Livsmedelsverket har visat att mjölk och mejeriprodukter är bland de livsmedel som bidrar med mest miljögifter, som

Nyligen presenterade Livsmedelsverket innehållet av miljögifter i mat i den årliga ”Kontroll av restsubstanser”. Men inget av ovanstående miljögifter redovisas.

I navelsträngsblod finns cirka 250 olika miljögifter. Svenska giftexperter har angivit att över hundra av dessa giftiga ämnen kan förväntas finnas i mjölk, men endast 14 av dessa redovisas i denna kontroll.

Innehållet av miljögifter i mjölk är närmast okänt för konsumenterna, mjölkbönderna och även myndigheterna. Detta får inte accepteras! Det vi redan vet räcker för ett omedelbart stopp för slamspridningen.

Den som säger att ”det är så litet av gifterna som kommer från slammet” talar emot bättre vetande. Livsmedelsverket anger att ”Dioxin och PCB lagras i fettväven under flera år. Därför är det bra att utsättas för

Tyvärr får de spannmålsodlare som sprider slam betalt för detta, medan producenter av mjölk, ägg och kött får ta emot miljögifterna i sina produkter. Enligt en rapport från Livsmedelsverket står dessa tre branscher för 58 procent av kvinnors intag av dioxiner, medan ”fet Östersjöfisk” – som Livsmedelsverket varnar för – står för 7 procent!

Vi vädjar därför till de svenska mjölkbönderna och mejerierna att snarast kräva att all slamspridning avbryts för att därmed undvika att ärendet blir en konsumentfråga. Detta är en förtroendefråga för svensk mjölknäring.

För Ren Åker Ren Mat

Tord Melander

Gunnar Lindgren

Lars Odén