Vem har ansvar för röjningsresterna?

Fråga: Det lokala elnätbolaget har återigen uppdragit åt en entreprenör att röja elledningsgatorna. I brevet till markägaren skriver entreprenören: "Vi vill göra Dig uppmärksam på att bortforsling av röjningsrester är markägarens ansvar, eftersom alla röjningsrester tillhör markägaren..." Entreprenören vill alltså få det till en ägarfråga om vem som ska städa upp efter entreprenören. Finns det ingen lag, som säger att den som skräpar ned i naturen är ansvarig att städa upp efter sig? Exempelvis miljövårdslagen?

Jessica Wieslander
Jessica Wieslander

Experten svarar: Det finns visserligen ett brott i Miljöbalken som heter nedskräpning. Brottet, som har böter och fängelse i upp till ett år i straffskalan, handlar om att någon avsiktligen eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.

I praktiken används straffbestämmelsen mest i fall när det lämnas avfall på parkeringsplatser eller när människor skräpar ned vid återvinningscentraler och liknande anläggningar.

Jag känner inte till något fall där straffbestämmelsen har tillämpats på grund av kvarlämnade röjningsrester, men framför allt ger bestämmelsen inte något svar på din fråga om vem som ansvarar för att städa upp resterna vid röjning längs ledningsgator. Detta är en civilrättslig fråga.

Entreprenören har i och för sig rätt i att det som utgångspunkt är markägaren som ansvarar för sin skog, men det gäller inte i alla lägen eftersom ansvaret kan flyttas över genom avtal eller genom att det bildas en tvångsrätt till ett markområde.

Om vi exempelvis tänker oss att du själv skulle ha anlitat en entreprenör för röjning och det i ert avtal står att det ingår i entreprenörens uppdrag att också ta reda på röjningsresterna, så har ni genom avtalet förflyttat ansvaret från dig till entreprenören.

I ditt fall vet jag inte om nätbolaget har ledningsrätt enligt ledningsrättslagen, alltså om det finns ett beslut från Lantmäteriet, eller om markägarna har upplåtit ledningsrätt med stöd av frivilliga avtal.

Oavsett vilket behöver du gå till källan, alltså antingen till ledningsrättsbeslutet eller till markupplåtelseavtalet för att hitta svaret på din fråga. Skulle det vara som entreprenören säger att det står i avtalet eller i beslutets föreskrifter att alla röjningsrester tillhör markägaren, ja då kan du inte kräva att entreprenören ska ta reda på ”skräpet”, eftersom det är ditt.

Det har förekommit en hel del problem med entreprenörer som röjt ledningsgator utan att ens informera markägaren i förväg, så mot den bakgrunden skulle jag säga att det ändå är ansvarsfullt att gå ut med ett sådant brev som du har fått.

Jessica Wieslander

jurist, Berggren & Stoltz