Viltskador orsakar bara försumbara kostnader

Viltskador ger bara upphov till försumbara kostnader, enligt en rapport från Karl Hedins sågverk i Krylbo.

Sågverket och dess arbetande styrelseordförande Karl Hedin lät Jacob Granberg, trainee vid företaget, studera de ekonomiska effekterna av viltskador på virke, i en metodologisk och systematiskt utformad rapport.

Kostnaden per kubikmeter timmer till sågverket uppgår exempelvis till 0,6 kronor och kostnaden per kubikmeter barrmassaved ligger på 1,44 kronor, visar rapporten från Karl Hedins sågverk i Krylbo.

Bara en bråkdel

Sätter man kostnaderna för viltskador i relation till omsättningen, så utgör de en försvinnande liten del, enligt rapporten. Det totala intäktsbortfallet för Karl Hedins i Krylbo för viltskador uppgår till 256 000 kronor, att jämföra med åromsättningen på en halv miljard kronor. Blånat virke ger som exempel upphov till en kostnad på 4,1 miljoner kronor, alltså ett 15 gånger högre belopp.

I presentationen av rapporten står att tillvägagångssättet är att "studera virkespaket vid sågverket, timmer vid inmätningen och massaved vid massabruket för att se hur stor andel av virket som levereras till industri blir nedklassat på grund av viltskador". Skillnaden i pris visar sedan hur mycket intäkterna minskar för skogsägare och sågverk, som en konsekvens av viltskador.

Välkomnar granskning

Karl Hedin är medveten om att rapporten är kontroversiell, mot bakgrund av många andra aktörer anser att viltskador i skogen orsakar stora ekonomiska problem.

– Många kommer inte att hålla med. Men rapporten finns tillgänglig för granskning och jag ska noga lyssna på den som säger att det finns fel i den. Jag välkomnar dessutom vidare forskning på området, säger Karl-Hedin, till Svensk Jakt.

Studien behandlar endast kostnader som beror på nedklassningar, inte exempelvis intäkter som faller bort på grund av tillväxtförluster.

Om kostnaderna för tillväxtförluster uppger Karl Hedin att andra rapporter, där dessa betonas, ofta handlar om områden med stort betestryck och kringvandrande älgar.

Oro för viltskador

Karl Hedin säger till Svensk Jakt att det finns en oro för viltskador, som har levat kvar sedan explosionen på 70-talet, när älgstammen ökade kraftigt i antal.

Utöver det föreslår rapporten en ändrad inriktning för den svenska älgstammen, där markägarna i högre utsträckning än nu får bestämma själva vilken avskjutning som är önskvärd.

LÄS OCKSÅ: Ny rapport om skogsproduktion