Älgskador minskar inte av granförbud

Visst är granplantering på olämplig mark ett problem, men ska det verkligen förbjudas, skriver Knut Persson i veckans ledare.

Knut Persson.
Knut Persson.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Skogsstyrelsen vill förbjuda plantering av gran på tallmarker. Att det är ett problem att gran planteras på fel marker är klart, men frågan är om ett förbud är rätt lösning.

Det är väl känt att plantering av tall nästan har upphört i vissa områden. Skälet är att betesskadorna från främst älg är så allvarliga att skogsägarna tycker det är meningslöst att plantera tall. Effekten är allvarlig: Gran planteras på olämplig mark och det betyder sämre tillväxt, större risk för att träden stressas av torka och att de angrips av skadegörare som granbarkborre.

Hade det varit möjligt att förbjuda älgarna att äta tallskott hade förbud utfärdat av Skogsstyrelsen varit rätt väg att gå. Men man kan ju inte räkna med att älgarna kommer att följa förbudet.

Ett förbud att plantera gran på olämpliga mark kommer att följas av skogsägarna. Men älgarna kommer precis som tidigare att äta upp tallplantorna och frågan är om det kommer att etableras en tallskog.

Att ett planteringsförbud diskuteras är ett tydligt tecken på hur orimligt långt betesskadorna har fått gå. Självklart hade skogsägare helst planterat tall på marker där tall växer bäst om det till rimliga kostnader gått att etablera tall. Men om det inte går kan man tvingas till dåliga nödlösningar.

Första steget för att komma till rätta med problemen är rimligen att reducera betesskadorna. Här har Skogsstyrelsen tagit en del initiativ, men de är knappast tillräckliga. Och fram för allt har de inte fått någon praktisk effekt. Tall som planteras nu kommer att få minst lika mycket skador som de senaste åren.

Att skogsägarna i desperation planterar gran på tallmarker är inte ett marginellt fenomen på några få extremt utsatta platser. Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist uppskattar att det handlar om 10 000 hektar per år. Om det får fortsätta kommer med tiden mycket stora arealer att ha ett trädslag som växer sämre och innebär större risker.

Älgförvaltningen ligger under Naturvårdsverket och de har tidigare ansett att det fungerar bra. Men nu tycks en omsvängning vara på väg och i slutet av förra året skickade man en rapport till regeringen med förslag på åtgärder för att öka avskjutningen. När och om det leder till mindre skador skulle ett förbud mot plantering av gran på olämpliga marker vara mer rimligt. Nu måste fokus vara att minska älgskadorna.

Knut Persson

red@landskogsbruk.se