Arlas valutamodell missgynnar svenska bönder

Arlas valutamodell har resulterat i att svenska medlemmar förlorat pengar de senaste två åren. Jämfört med de brittiska medlemmarna är skillnaden i avräkningspriset nästan 300 000 kronor på ett år med nuvarande växelkurs.

De senaste årens allt mer kraftiga valutasvängningar till en följd av det osäkra ekonomiska läget i världen har också påverkat Arlas valutamodell. Den ska reglera de valutaeffekter som uppstår medlemsländerna i mellan. 

Pundet stärkts

De senaste åren har pundet stärkts kraftigt gentemot både euron och kronan som en följd av de europeiska centralbankernas räntesänkningar för att försöka få fart på tillväxten.

Diagrammet visar avräkningspriset (à-contopris) månad för månad för Arlas medlemmar i Danmark, Storbritannien, Tyskland och Sverige omräknat till svenska kronor efter den aktuella växlingskursen månad för månad.

Svenska bönder förlorat mest

Det är de svenska Arlabönderna som förlorat mest på valutasvängningarna i takt med att den svenska kronan försvagats gentemot euron och pundet.

Förenklat kan man säga att en allt mindre del av Arlas pengapåse för att betala sina medlemmar går till de svenska bönderna och en allt större del till att betala framförallt de brittiska medlemmarna.

Ändras varje kvartal

Meningen är, och har varit, att

Logiken bakom modellen är att det är marknaden som ska korrigera och jämna ut alltför stora variationer i växelkurserna över tid.

Arla antar att det ger det rätta marknadspriset. Pundet kan visserligen försvagas, vilket skulle betyda att valutamodellens mekanismer sakta med tiden korrigerar de brittiska böndernas "för höga" avräkningspris.

Försvagning

Samma sak gäller för den svenska kronans försvagning gentemot euron och den danska kronan om den svenska kronan skulle förstärkas. Men det är inte givet att det blir så och trenden just nu verkar snarare vara att pundet kommer att fortsätta stärkas.