Bollnäs planer på tyst område stoppas

Markägarna i Rickebo är lättade. Det blir inget påtvingat tyst och opåverkat område i Bollnäs kommun. Majoriteten i miljö- och byggnämnden har beslutat att avsluta arbetet med områdesbestämmelserna.

Ida Nyberg, äganderättsexpert på LRF Gävleborg.
Ida Nyberg, äganderättsexpert på LRF Gävleborg. FOTO: LRF

Som första kommun i landet hade Bollnäs kommun för avsikt att säkerställa kvaliteter som tystnad och naturupplevelser i ett 1 900 hektar stort område utanför Kilafors. Det skulle dessutom säkerställas att den elektromagnetiska strålningen skulle vara låg i ett område som är helt och hållet ägt av flera olika privata markägare.

”Är lättade”

Laila och Ove Bengtsson som äger 15 hektar skog i området är mycket lättade över att arbetet med områdesbestämmelserna stoppats.

– Det har varit oroligt, men nu är vi lättade. Vi kunde inte förstå hur man kunde lägga ett sådant förslag utan att ens prata med oss markägare innan. Hur skulle vi kunna bedriva skogsbruk om vi inte skulle få använda maskiner vid avverkning. Det här är ju skog som vi köpt för att bruka, säger Laila Bengtsson.

Ett 15-tal markägare yttrade sig i den första remissomgången med hjälp av LRF Gävleborg. Laila och Ove Bengtsson kämpade vidare, bland annat med hjälp av Ida Nyberg, äganderättsexpert på LRF, som skrev det sista yttrandet över områdesbestämmelserna.

– Jag blev mycket konfunderad. Jag hade aldrig hört talas om något liknande, inte någon av mina kollegor heller. Det finns ingenting i PBL, Plan- och bygglagen, som ger kommunen befogenhet att reglera skydd eller bevarande av ett område på det här sättet. Kommunens avsikt att genom områdesbestämmelser skapa ett område med kvalitéer som tystnad, naturupplevelser och låg elektronisk strålning saknar lagstöd, säger Ida Nyberg.

Stort gensvar från intressegrupper

Områdesbestämmelser får inte användas för att avsätta områden för friluftsliv, område för allmänt ändamål eller områden med skydd för särskilda naturvärden. I sådana fall hänvisas till regler om natur- och kulturreservat.

Intresset för områdesbestämmelserna har varit mycket stort. 169 yttranden och synpunkter har kommit in - från hela Sverige! Framför allt är det många intressegrupper för elöverkänsliga som visat stort intresse.

– Men för att människor ska kunna flytta till Bollnäs och bosätta sig i området krävs det ju att de privata markägarna är villiga att sälja mark till tomter. Förslaget har över huvudtaget varit väldigt otydligt vad gäller vilka konsekvenser det skulle få för markägarna. I förslaget stod till exempel att åtgärder som kunde försvåra för elöverkänsliga i området inte fick vidtas vilket är uppenbart otydligt för både markägare och prövande myndigheter, säger Ida Nyberg.

Berett att driva till domstol

LRF var berett att driva ärendet till domstol. Men det behövdes inte. Förslaget skrotades på det senaste nämndssammanträdet då en majoritet sa nej. Nu hoppas Ida Nyberg att det inte ska väckas fler förslag av den här typen.

– Men visst kan det komma upp sådana här idéer i andra kommuner. Det är bara att uppmana LRF:s kommungrupper att vara vaksamma, säger Ida Nyberg.

FAKTA: 169 synpunkter lämnades

Länsstyrelsen Gävleborg: Positivt att kommunen planerar för tysta och opåverkade områden avseende störande verksamheter, elektromagnetisk strålning och en bevarande naturmiljö.

Telia: Motsätter sig förslaget i sin helhet. Förutsätter att kommunen är införstådd med att det är kraven i PBL som reglerar bygglov och att en kommun inte kan ställa mer långtgående krav i en översiktsplan.

Elöverkänsligas förbund: Mycket positiva till förslaget, "Ni är helt rätt ute med detta. Den kraftiga utbyggnaden av trådlös teknik de senaste 20 åren har medfört en mycket försämrad tillgänglighet i hela samhället för elöverkänsliga"

LRF Gävleborg: LRF motsätter sig att områdesbestämmelser antas för området och hänvisar till att det saknas stöd i sig för att meddela områdesbestämmelser med detta innehåll.

Bergvik Skog: Anser det oacceptabelt att kommunen vill lägga restriktioner för mobilmaster få utebliven eller dålig mobiltäckning i allra högsta grad påverkar säkerheten för de som arbetar i skogen. Påpekar också att det finns vindkraftslägen i området och accepterar inte kommunens förslag.

15 fastighetsägare: Motsätter sig att områdesbestämmelserna antas för området. De menar att det saknas stöd i lagen för att meddela områdesbestämmelser med detta innehåll och att Folkhälsomyndigheten har konstaterat att det saknas vetenskapligt stöd för samband mellan exponering för elektromagnetiska fält och symtom.