Det blir muntlig förhandling i fjällnäramålen

I höstas begärde staten muntlig förhandling i de så kallade fjällnäramålen. Nu bekräftar hovrättsrådet Ralf Järtelius att Mark- och miljööverdomstolen beviljar muntlig huvudförhandling.

Det blir muntlig huvudförhandling när Mark- och miljööverdomstolen ska avgöra de så kallade fjällnäramålen.
Det blir muntlig huvudförhandling när Mark- och miljööverdomstolen ska avgöra de så kallade fjällnäramålen. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

De så kallade fjällnäramålen ska tas upp av Mark- och miljööverdomstolen. Där finns det en möjlighet för Mark- och miljööverdomstolen att fatta beslut enbart på handlingarna, alltså utifrån skriftliga uppgifter som lämnas in av parterna, utan att ha en muntlig huvudförhandling.

Inte klart när

Men nu har domstolen beslutat att målen ska avgöras med muntlig huvudförhandling.

– Det kommer ett bli en muntlig förhandling, säger Ralf Järtelius, hovrättsråd på Mark- och miljööverdomstolen.

Han säger dock att det fortfarande finns en liten reservation eftersom domstolen ännu inte skickat ut någon kallelse till parterna. Eftersom parterna ännu inte fått någon kallelse är det heller inte klart när huvudförhandlingen kommer att avgöras.

Huvudregel

Det var i september som Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet lämnade in en begäran om att förhandlingen ska vara muntlig. Orsaken till deras begäran är att det är komplicerade mål som blir vägledande och som påverkar många skogsägare.

Deras gemensamma bedömning är därför att ett beslut fattat enbart på handlingarna är ett sämre alternativ när totalt fem ärenden ska prövas.

– När ena parten har begärt muntlig förhandling är huvudregeln att man ska ha det. Det ska finnas väldigt starka skäl för att gå emot partens vilja, säger Ralf Järtelius.

Fick rätt till ersättning

De fjällnära målen handlar om att flera skogsägare nekats avverkning i fjällnära skogar på grund av höga naturvärden. Som en följd av det har de tvingats stämma staten för att få ersättning.

I januari i år kom flera domar från mark- och miljödomstolen i Umeå som gav markägarna rätt till ersättning motsvarande 125 procent av marknadsvärdet. Den domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen.

LÄS MER: Allt om fjällnära skog

FAKTA: Fjällnäraskog-målen

– 2015 började Skogsstyrelsen att neka skogsägare att avverka fjällnära skog. Det var en helomvändning från att tidigare i princip bifallit samtliga avverkningsförfrågningar.

– I november 2016 stoppade Skogsstyrelsen alla utbetalningar till skogsägare som nekats tillstånd att avverka i fjällnära skog. Skogsstyrelsen tyckte att det fanns osäkerhet kring hur ersättningen skulle beräknas och vilket juridiskt stöd det fanns för att betala ut ersättning.

– Skogsstyrelsen uppmanade också markägare att stämma staten för att inte mista möjligheten till eventuell ersättning beroende på hur frågan skulle avgöras.

– I januari 2019 beslutar mark- och miljödomstolen att staten ska betala sammanlagt drygt 18 miljoner kr i ersättning till flera markägare.

– I februari överklagade Skogsstyrelsen, genom Kammarkollegiet, domen till Mark- och miljööverdomstolen.