Effekter då polska urskogen avverkades

Den polska urskogen i Białowieża påverkades av avverkningarna som det statliga skogsbolaget gjorde efter ett angrepp av granbarkborre. Det visar forskare från bland annat SLU.

Utbrottet av granbarkborre ökade mängden död ved och öppnade luckor i skogen, vilket är till nytta för till exempel hackspettar och vedinsekter.
Utbrottet av granbarkborre ökade mängden död ved och öppnade luckor i skogen, vilket är till nytta för till exempel hackspettar och vedinsekter. FOTO: D. KUIJPER

Efter stora protester och efter att Europakommissionen stämt polska staten inför EU-domstolen upphörde avverkningarna i slutet av förra året.

Nu har Grzegorz Mikusiński, forskare från SLU, tillsammans med polska kollegor, undersökt hur mycket av skogen som påverkats av avverkningarna och på vilket sätt. Forskarna analyserade satellitbilder över området från 2015 och jämförde med bilder från 2018.

Läs mer: Białowieżaskogen stridsfråga i Polen

Världsarv

Delar av skogen är skyddad som nationalpark och delar är naturreservat. Hela skogen står på Världsarvslistan och den polska delen är även Natura 2000-område. Världsarvet är uppdelat i fyra zoner, och viss avverkning är tillåten i zon 4.

Totalt har 675 hektar kalhuggits i de nordvästra och centrala delarna av skogen och merparten i zon 3 och 4 av världsarvet. Zon 3 är den mest värdefulla delen av Białowieżaskogen utanför det som är skyddat som naturreservat eller nationalpark.

Viktigt med lagskydd

Det var viktigt att skogen hade ett lagligt skydd, menar forskarna. Ingen skog har avverkats i nationalparken och inte heller i naturreservaten, medan äldre bestånd utan skydd avverkades. När EU-domstolen fann att avverkningen bröt mot habitatdirektivet, som skyddar arter och ekosystem i Natura 2000-områden, avbröts avverkningen.

Läs mer: Polen bröt mot EU-lag vid avverkning av urskog

Djur påverkas

Forskarna uppskattar att minst 4 073 hektar har påverkats, eftersom man räknar med att skogen fortsätter att påverkas 100 meter bredvid hyggena. Mikroklimatet påverkas och skogen blir mer fragmenterad.

Redan har forskarna sett att tretåig hackspett, pärluggla och sparvuggla påverkas med färre bohål och lodjur, som vill ha tät växtlighet, kommer att undvika kalhyggen.

Läs mer: Polen hotas av vite

Naturlig återväxt

För att inte öka på skadorna vill forskarna att områdena ska lämnas i fred för att återväxten ska ske naturligt. Föreslaget är även att hela Białowieżaskogen ska bli nationalpark.

– Białowieżaskogen är en oersättlig källa till kunskap om hur de ursprungliga skogarna i Europa fungerade när det gäller naturliga processer och biodiversitet. Dessa kunskaper kan användas för att restaurera skogar i andra områden, säger Grzegorz Mikusiński.