Ett fungerande skogsbruk kräver en stark äganderätt

Förr att få en samlad bild i ett större perspektiv vill vi att en äganderättsutredning tillsätts. Det skriver Jonas Jacobsson Gjörtler (M) i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Äganderätten är en mänsklig rättighet, som skyddas av både regeringsformen och Europakonventionen. En stark äganderätt som omfattar rätten att bruka den mark man äger – och som värnar principen om frihet under ansvar – krävs för att de svenska skogsbrukarna ska ha goda möjligheter att driva och utveckla sin verksamhet.

Äganderätten och förvaltarskapstanken – att man vårdar och förvaltar det man äger till nytta även för kommande generationer – är också viktiga fundament i den moderata ideologin och bärande delar av marknadsekonomin.

Många markägare och företagare inom de gröna näringarna ger i växande omfattning uttryck för oro över att äganderätten håller på att urholkas – ofta genom små steg och åtgärder som var för sig inte alltid uppfattas som särskilt dramatiska, men som sammantaget innebär kraftiga inskränkningar. Äganderätten befinner sig på ett sluttande plan som nu lutar allt kraftigare. Även små droppar urholkar stenen till slut, om de är tillräckligt många.

För skogsnäringen finns det åtskilliga exempel. Här är tre:

Artskyddsförordningen, som ansvariga myndigheter idag inte anser vara vare sig tillämpbar eller rättssäker (!), men där regeringen vägrar ge besked om huruvida en översyn ska göras. Jag har i riksdagen vid nio tillfällen ställt frågan till ansvariga ministrar, men inga besked ges. Vi kräver att en översyn görs.

Nyckelbiotoperna, där regeringen nu vill accelerera arbetet med inventeringarna. Vi anser tvärtom att inventeringarna ska pausas fram tills dess att en fungerande och accepterad inventeringsmetodik finns på plats.

Talerätten i samband med avverkningar, där regeringen gett uttryck för att man vill utöka talerätten så att fler omfattas. Regeringens utredare av skogsvårdslagen kom nyligen med ett förslag i den riktningen. Vi tycker att det är problematiskt och anser att det finns skäl att överväga att i stället höja gränsen för när en avverkningsanmälan måste göras, för att minimera problemen, främst för mindre skogsägare.

Varje enskilt exempel är problematiskt och vi agerar självklart redan i varje sådant konkret fall.

Men för att koppla ett bättre grepp om äganderättsfrågorna och få en samlad bild i ett större perspektiv vill vi att en äganderättsutredning tillsätts, med fokus på de gröna näringarna, där en ordentlig genomgång av konsekvenserna av olika förändringar samt jämförelser med andra länder görs. Utredningen bör föreslå förändringar i syfte att stärka äganderätten och bättre tydliggöra gränsdragningen mellan allmänna och enskilda intressen.

Det finns anledning att påminna om de stora insatser som Sveriges över 300 000 skogsägare gör för att vi ska ha ett fungerande skogsbruk, en levande landsbygd och en god miljö.

Jonas Jacobsson Gjörtler

Riksdagsledamot (M)