Fler träd lämnas vid föryngring

Allt fler träd lämnas kvar i skogen vid föryngring, men även fler skyddszoner lämnas. Det visar den senaste uppföljningen som Skogsstyrelsen har gjort.

Låga.
Låga. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Allt fler träd lämnas kvar i skogen, av miljöhänsyn, vid föryngring men även fler skyddszoner lämnas. Det visar den senaste uppföljningen som Skogsstyrelsen har gjort i samband med skog som föryngrats efter avverkning.

– Det är en glädjande utveckling eftersom det råder generell brist på gamla, grova träd i våra produktionsskogar. Förutom att flera av dessa träd utgör boträd för fåglar gynnas även en rad andra arter bland trädlevande mossor, lavar och vedlevande svampar, säger Jan Bengtsson, naturvårdsspecialist vid Skogsstyrelsen.

Främst tall och björk

Hänsynsträd och död ved – lågor – som lämnas kvar ökar i volym och ligger på runt 6,5 skogskubikmeter. Främst handlar det om tall och björk och fler klena än grova träd lämnades. Hårdheten på den döda veden som lämnades ökade, till 5,7 skogskubikmeter per hektar, och hårdhetsgraden ökar även med volymen.

– Mängden död ved är i dagens skogar onaturligt låg. Närmare hälften av de så kallade rödlistade arterna är mer eller mindre beroende av den döda veden. Därför är det bra att mängden död ved ökar eftersom det på kort och lång sikt kommer att gynna de arter som är beroende av den, säger Jan Bengtsson.

Ökat under tre år

Ytorna som lämnas är främst grupper av träd, hänsynskrävande biotoper samt skyddszoner. De två sistnämnda har ökat något i areal visar de senaste tre årens inventeringar, efter att ha haft en vikande trend.

Inventeringen Skogsstyrelsen gjort baserar sig på avverkningar gjorda under perioden 2006/2007 till 2008/2009. Undersökningen avser i första hand mängden lämnade fristående hänsynsträd och mängden död ved som lämnats eller tillskapats.