Förändrat klimat kan ge lägre tillväxt

Tvärtemot den allmänna uppfattningen kan klimatförändringarna leda till lägre skogstillväxt på vissa marker. Skälet är brist på kväve.

Den allmänna uppfattningen är att skogstillväxten ökar i ett varmare och blötare klimat.
Den allmänna uppfattningen är att skogstillväxten ökar i ett varmare och blötare klimat. FOTO: MATS P. OSTELIUS

Det är SLU som presenterar uppgifterna med hänvisning till en färsk internationell forskarstudie, publicerad i tidskriften Nature Ecology & Evolution.

Mindre kväve

Den allmänna uppfattningen är att skogstillväxten ökar i ett varmare och blötare klimat. Det stämmer, men den ökade tillväxten kan på vissa marker minska tillgången på kväve i markerna, vilket i så fall skulle hämma tillväxten och därmed koldioxidupptaget. Det skulle i sin tur också kunna leda till minskad tillgång på näring för växtätande djur och organismer som lever i och på de marker där kvävebristen uppstår.

”Även om vi lyckas stabilisera halten av koldioxid i atmosfären på en tillräckligt låg nivå för att undvika klimatförändringens allvarligaste konsekvenser, kommer många markekosystem att visa allt tydligare tecken på att det finns för lite kväve i marken, snarare än för mycket”, kommenterar Michael Gundale, SLU, en av 38 forskare bakom studien.

Lägre växtsäsong

De senaste 150 årens ökade halter av koldioxid i atmosfären har gynnat växternas fotosyntes, vilket också ökat tillväxten och kväveupptaget från marken. Samtidigt har förlängningen av växtsäsongerna skapat ett kvävebehov som är större än utbudet i vissa ekosystem, konstaterar forskarna.

Åt motsatt håll

”Idag framhålls det ofta att miljön utsätts för alltför stora nedfall av atmosfäriskt kväve, och att det leder till ekologiska problem. Detta är förvisso sant i många områden och miljöer, men nu verkar det som att miljöer som inte är starkt påverkade av kvävenedfall börjar drabbas av det motsatta problemet – att klimatförändringen leder till att växternas tillgång på kväve blir alltmer begränsad”, kommenterar Michael Gundale.

Global trend

Studien visar den globala trenden och det saknas studier av de specifika förhållandena i svensk skogsmark, enligt Michael Gundale. Han hävdar dock att en relativ färsk studie visar att kvävehalterna i norrländska vattendrag har sjunkit stadigt de senaste 30 åren.

LÄS MER: Forskning om skogens kväveupptag prisas

LÄS MER: Klimatförändringarna kräver nya skötselmetoder i skogen

LÄS MER: Mörk bild av försurningen i Sydsverige