Forskare positiv till Hans Karlssons metod

Hans Karlssons metod för att minska kronviltets skador på granskog genom stamkvistning kan mycket väl fungera. Det säger viltekologen Märtha Wallgren på Skogforsk.

De barkflängda granarna är betydligt färre i de ungskogar som stamkvistats, menar Hans Karlsson.
De barkflängda granarna är betydligt färre i de ungskogar som stamkvistats, menar Hans Karlsson. FOTO: HENRIK DAMMBERG

Hon tror att Hans Karlsson kan ha en poäng i sitt resonemang. Öppenheten skulle kunna göra ett granbestånd mindre attraktivt för kronhjortarna.

Djur är anpassningsbara

– Om vi utgår från viltekologin finns anledning att tro att han har rätt. Kronviltet vill gärna ha det tätt omkring sig och är inte lika trygga där det är öppet, säger Märtha Wallgren.

Men hon frågar sig vad som skulle hända om alla markägare stamkvistar. Djuret är anpassningsbart och kan om så krävs vänja sig vid att äta gran även i öppnare bestånd.

Inte lika utforskat

Kronhjortsbetandet är inte lika utforskat som viltbetesproblem efter älg och rådjur. Det man vet är att skadorna efter kronhjort lokalt kan bli allvarliga för enskilda skogsbrukare.

– Kronhjort är ett flocklevande djur och beter sig därför annorlunda än älg och rådjur. Hittar de ett tätt bestånd med mat och har tryggheten av flocken kanske de stannar länge på ett ställe och äter mer där, säger Märtha Wallgren.

Betar hellre

När det gäller dovhjortens skador på tallplanteringar känner hon till att det kommit flera vittnesskildringar om det. Men även här saknas forskning och klara bevis för i vilken omfattning dovvilt äter tall.

– Dovhjortarna är utpräglade ört-, löv- och gräsätare. De är betare snarare än kvistätare. Men skogsägare som rör sig mycket ute i sina skogar brukar ofta ha rätt, säger Märtha Wallgren.

Skydda små plantor

Om det är så att dovhjort ger sig på små plantor rekommenderar hon att skydda dem med någon viltbetesrepellent. Att ha en hög planttäthet kan också leda till att fler friska tallar överlever.