Fullständigt orimligt om intrångsersättning inte gäller fjällnära skog

I en fungerande rättsstat kompenseras enskilda när staten tvingar fram expropriation av privat egendom, skriver Anders Pettersson i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vissa myndigheters diskussion om vad de anser staten ska behöva ersätta när man inskränker enskilda människors förfoganderätt över sin egendom fortsätter. Skogsstyrelsen presenterade för en tid sedan ett PM, avseende ersättning kopplat till nekade tillstånd inom fjällnära skog.

I PMet uppvisar man tveksamhet kring begreppet pågående markanvändning för vissa typer av skog och skogsmark. Skogsstyrelsen svajar i bedömningen om skogsbruk kan räknas till att vara pågående markanvändning i skogar som historiskt brukats mycket svagt eller inte alls. Utifrån resonemanget som förs skulle en ägare av sådan skog inte vara berättigad till intrångsersättning eftersom sådan bara utgår när pågående markanvändning avsevärt försvåras.

Att Sveriges skogligt ansvariga myndighet överhuvudtaget kommit att tänka i banor som dessa visar på att man tappat bort något centralt på vägen, nämligen den drabbade ägarens perspektiv. Det känns inte bra och måste vara direkt felaktigt att statens företrädare bara väljer att se allt utifrån det allmännas synvinkel. PMet berör inget om hur enskilda påverkas.

Hur blir situationen för en markägare där hen och dennes förfäder under åtminstone 100 år haft rätt att bruka sin skog utifrån den skogsbrukspraxis som gällt från tid till annan? Visst, man har kanske genom alla tider inte utnyttjat sin fulla möjlighet att bruka skogen men ska det till slut kunna leda till att man förlorar sina rättigheter? Fullständigt orimligt!

I dag förs alltså, på fullaste allvar, ett resonemang runt en princip som skulle innebära att markägare med skog och skogsmark som brukats för lite, till slut, på grund av sin inaktivitet skulle förlora rådigheten över sin mark till förmån för staten och samhället. Det är ytterst osannolikt att lagstiftningens mening varit att införa en sådan ordning. Befintliga lagar och regler om intrång har ju till stor del tillkommit för att skydda enskilda. I en fungerande rättsstat kompenseras enskilda när staten tvingar fram expropriation av privat egendom.

Jag hoppas verkligen att fler än jag ser det absurda i dessa myndigheters sätt att tänka. Min tro och förhoppning är att domstolar kommer att bringa ordning i skeva lagtolkningar. Att det kommer fram att den problematik som vissa myndigheter pekat på bara handlar om att man förlorat respekten för enskildas rättigheter. Att man därigenom ser sig ha möjlighet att fabricera egna tolkningar av lagar som man tror är till samhällets fördel.

Det är en mycket riskabel väg att utmana enskildas grundlagsskyddade rättigheter. Tilltron till rättsstaten äventyras vilket i slutändan kommer att vara till samhällets nackdel.

Anders Pettersson

Västerbottens Allmänningsförbund