Granbarkborren ett större hot i framtidens klimat

När klimatet ändras kommer varma och torra somrar bli allt vanligare. Det ökar risken för granbarkborreangrepp, enligt en ny studie vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Träd som skadats av granbarkborre. I framtidens klimat kan skadeangreppen öka när det blir varmare och torrare.
Träd som skadats av granbarkborre. I framtidens klimat kan skadeangreppen öka när det blir varmare och torrare. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Granbarkborren är en av de värsta skadeinsekterna på gran, vid stora utbrott kan den döda stora mängder träd och orsaka kraftiga ekonomiska förluster.

Nu har forskare i åtta europeiska länder sammanställt tidsserier för hur mycket granskog som årligen dödas av granbarkborren. Siffrorna har också analyserats i förhållande till sommartemperaturer, nederbördsmängder och mängden stormfälld skog samt tidigare barkborreangrepp, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Klimatförändringar ökar risken för skadeangrepp

Syftet med studien är att få ett grepp om hur framtidens granbarkborreangrepp kan komma att se ut. Klimatförändringarna tros innebära att det blir vanligare med varmare och torrare somrar, vilket är en riskfaktor. Det gynnar skadeinsekten som hinner med fler förökningar under säsongen. Låga nederbördsmängder kan också göra träden känsligare för angrepp då de blir torkstressade. Fler stormar är också positivt för granbarkborren som får mer yngelmaterial i de stormfällda träden.

Oron bland forskarna har därför varit att en kombination av värme, torka och fler stormar ska innebära en risk för explosion av framtida granbarkborreangrepp. Men studien kunde inte visa att angreppen ökade om flera väderhändelser samverkade.

Konkurrens hämmar föryngring

Tvärtom visade studien att granbarkborreangreppen minskade när mycket skog dödats året innan. Forskarnas tes är att kampen om yngelplatser ökar när granbarkborrarna är många och att insekterna då lyckas sämre med föryngringen. Det gör också att utbrotten av skadeinsekter vanligtvis upphör långt innan all granskog har dödats.

I sin rapport konstaterar forskarna också att det är viktigt att bedriva skogsskötsel som gynnar granbestånd som tål storm och torka för att minska riskerna för granbarkborreangrepp.