Högre krav på nyckelbiotoper i nordväst

Skogsstyrelsen har fattat beslut om nya krav på nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Beslutet innebär att det krävs fler kriterier för att klassa ett område som nyckelbiotop.

Skogsstyrelsen har fattat beslut om nya och högre krav på nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.
Skogsstyrelsen har fattat beslut om nya och högre krav på nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. FOTO: ISTOCK

Myndigheten fick i uppdrag av regeringen att ta hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna när skog klassas som nyckelbiotop i nordvästra Sverige. Skogarna där skiljer sig från de övriga skogarna i norr, eftersom det här finns större områden och en större koncentration av skogar med höga naturvärden.

– Vi har listat ett antal kriterier i de checklistor, som vi har som grund för våra bedömningar. Det kan handla om antal naturvärdesträd, hur mycket död ved som finns, vilken kvalitet den döda veden har, om det finns ett visst antal signalarter, om det finns hotade arter, om det är ett flerskiktat bestånd, med mera. Checklistan och dess kriterier ska vara starkt vägledande för den samlade bedömningen av om ett område kan bedömas som en nyckelbiotop, säger Tove Thomasson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen.

Ytterligare kriterium krävs

Framöver kommer det att ställas högre krav än tidigare för vilka naturvärden som finns för att ett skogsområde ska anses ha mycket stor betydelse för växter och djur i nordvästra Sverige. Kortfattat innebär de nya bedömningarna som nu införs att ytterligare ett kriterium ska vara uppfyllt för att ett område ska anses vara en nyckelbiotop jämfört med tidigare.

Reviderad checklista

I de tre sydliga delområdena gäller det bara mindre objekt: under tio hektar för tallskog och under 20 hektar för granskog. I delområde Norrbotten gäller det både generellt och för små objekt.

Tove Thomasson ger ett exempel:

– I den reviderade checklista som är grunden för barrnaturskogar som domineras av tall så behöver minst 7 sådana kriterier vara uppfyllda för att det ska anses vara en nyckelbiotop. Nu säger vi att i objekt under 10 hektar, så kommer det krävas minst 8 sådana kriterier i delområdena söder om Norrbotten.

– I delområde Norrbotten kommer det alltid krävas minst 8 sådana kriterier, och i objekt under 10 hektar i delområde Norrbotten så krävs det minst 9 kriterier. På det sättet ställs det högre krav för att ett område ska bedömas som nyckelbiotop.

LÄS MER: Stor ökning av skyddad skog

LÄS MER: 150 miljoner extra till markägare med stor andel nyckelbiotoper

Nyckelbiotoper i nordvästra Sverige

– Totalt finns i dag 189 000 hektar registrerade nyckelbiotoper på produktiv skogsmark i nordvästra Sverige, varav 36 procent finns inom formellt skyddade områden.

– Kommunerna som ingår i området nordvästra Sverige är: Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Strömsund, Krokom, Åre, Berg, Härjedalen, Älvdalen, Malung-Sälen.