Hon ska utreda äganderätten

Agneta Ögren får regeringens uppdrag att utreda äganderätt, skyddsformer och naturvård i skogen. Utredningen ska vara klar senast den 1 juli 2020.

Agneta Ögren vid mark- och miljödomstolen i Umeå blir regeringens utredare om äganderätten i skogen.
Agneta Ögren vid mark- och miljödomstolen i Umeå blir regeringens utredare om äganderätten i skogen. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Agneta Ögren, som får uppdraget från regeringen att leda utredningen om äganderätten, är domare vid mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.

– Jag kan bekräfta att det är jag är utredaren, men innan regeringen har offentliggjort det vill jag inte kommentera utredningen, säger hon till Land Skogsbruk.

Agneta Ögren var bland annat domare i det första målet där privata skogsägare stämt staten för att få ersättning vid nekad avverkning i fjällnära skog. Ett fall där mark- och miljödomstolen beslutade att ersättning skulle betalas till skogsägarna, men domen överklagades av staten till Mark- och miljööverdomstolen som ännu inte tagit upp målet.

LÄS MER: Fjällnäraskog-målen tas upp i Mark- och miljööverdomstolen

Omfattande utredning

Den nya utredningen är en direkt följd av punkt 27 i januariöverenskommelsen. Det är en omfattande utredning som ska lämna förslag på åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av skogsmark samt att biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande bioekonomi.

Syftet med utredningen är att stärka den privata äganderätten till skogen genom att öka rättssäkerheten för markägare och att säkerställa att markägare får ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till.

Nya skyddsformer

Det ska utredningen bland annat göra genom att titta på nya flexibla skyddsformer och hur ersättningar vid skydd av skogsmark ska betalas. Utredningens förslag ska bygga på frivillighet, skapa incitament för att skydda och bevara biologisk mångfald, stärka äganderätten, beakta principen om frihet under ansvar och stimulerar en växande cirkulär bioekonomi.

– Det känns jättebra att utredningen nu kommer i gång och att utredningen trycker på principen om frivillighet. Det är viktigt att utredningen bidrar till att återknyta förtroendet mellan skogsägarna och staten, säger Peter Helander (C), ledamot i näringsutskottet.

Fjällnära skog

När det gäller fjällnära skogen ska utredningen analysera behovet av skydd av skog i det fjällnära området i relation till den biologiska mångfalden och virkesproduktionen. Utredningen ska föreslå hur ett långsiktigt skydd av natur- och kulturmiljövärden ska säkerställas i det fjällnära området samt under vilka förutsättningar markägare ska få ersättning och hur sådan ersättning ska beräknas. Det betyder också att utredningen ska analysera ett antal konsekvenser, bland annat budgetkonsekvenser för staten och vilka konsekvenser ett nekat tillstånd till avverkning får för markägare.

Konsekvenserna av nyckelbiotoper

Utredningen har även ett uppdrag att analysera konsekvenserna av att nyckelbiotoper identifieras och registreras och vilken statens roll bör vara när det gäller nyckelbiotoper. Frågan om vilket kunskapsunderlag om naturvärden i skogen som behövs är också en sak för utredningen att ge svar på, samt vem och hur kunskapsunderlaget bör tas fram och hur det ska hanteras för att stärka rättssäkerheten och skapa legitimitet och proportionalitet när det gäller äganderätten.

En växande bioekonomi

Utredningen ska också lyfta blicken och titta på hur biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande bioekonomi.

– Där ska utredningen belysa vilka målkonflikter som finns mellan biologisk mångfald och en växande bioekonomi. Det är en fråga som har fått en ny dignitet och där vi måste hitta lösningar, säger Peter Helander.

LÄS MER: Utredning om äganderätten tillsätts inom kort

LÄS MER: Äganderätten blir test för januariavtalet